Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Informacja z dnia 9 marca 2020 r. o przystąpieniu do wyborów uzupełniających ławników do sądów powszechnych okręgu gdańskiego na kadencję w latach 2020-2023

INFORMACJA

z dnia 9 marca 2020 r.

o przystąpieniu do wyborów uzupełniających ławników
do sądów powszechnych okręgu gdańskiego
na kadencję w latach 2020 - 2023

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego informuje, że Rada Miasta Pruszcz Gdański przystępuje  do wyborów uzupełniających ławników na kadencję w latach  2020 – 2023.

Ze względu na niewystarczającą liczbę wybranych ławników na kadencję 2020 – 2023, Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku pismem nr Adm. 0130-2/19 poinformował Radę Miasta Pruszcz Gdański o ilości ławników jaka powinna zostać wybrana w ramach uzupełnienia, tj.:

 • do Sądu Okręgowego w Gdańsku – 4.

 

Podstawa prawna:

-  ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.),

-  rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów
na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693).

 • Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 31 marca 2020 r.

            Zgłoszenia kandydatów, które zostaną złożone do Rady Miasta Pruszcz Gdański
po upływie terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.    

Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:

1) prezesi właściwych sądów,

2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie
     przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących
    stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

     Zgodnie z art. 158 § 1 wyżej cytowanej ustawy ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania
    co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

 

 • Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania
    sprawy na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem
    przestępstw i wykroczeń;

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6) duchowni;

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8) funkcjonariusze Służby Więziennej;

9) radni gminy, powiatu i województwa.

 

 

 • Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

 • Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 

1)  informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

 

2) oświadczenie kandydata,  że  nie  jest  prowadzone  przeciwko  niemu  postępowanie
     o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

 

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także,
     że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

 

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki
     zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r.
     o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544),
     stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

 

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu
    osobistego.

 

Dokumenty wymienione w pkt 1 – 4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą
niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

 

 

 

 

INFORMACJE DODATKOWE

 

 • Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

 • Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej
  z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.                                                

 

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata
na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

 

 • Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez Komisję powołaną przez Radę Miasta, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych
  w ustawie. Komendant Wojewódzki Policji udziela Radzie Miasta informacji
  o kandydacie na ławnika uzyskanej i sporządzonej na zasadach określonych
  dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

Kompletne zgłoszenia, spełniające wymogi formalne, należy składać w Biurze Rady Miasta Pruszcz Gdański, w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20, pok. nr 11, nr 13

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (58) 775 99 43, (58) 775 99 21,
(58) 775 99 38.

Kartę zgłoszenia można pobrać także ze stron internetowych:

1) Urzędu Miasta Pruszcz Gdański,(www.pruszcz-gdański.pl zakładka Urząd Miasta/Wybory Ławników 2020);

2) Ministerstwa Sprawiedliwości, www.ms.gov.pl.

Rada Miasta Pruszcz Gdański dokona wyboru ławników w głosowaniu tajnym w terminie
do końca czerwca 2020 r.

     BURMISTRZ

    Janusz Wróbel

drukuj (Informacja z dnia 9 marca 2020 r. o przystąpieniu do wyborów uzupełniających ławników do sądów powszechnych okręgu gdańskiego na kadencję w latach 2020-2023)

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

 • http://pruszcz-gdanski.pl
  http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E