Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Załącznik
do zarządzenia Nr  524/2016

Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 22 grudnia 2016 r.

 

OGŁOSZENIE Nr 6 

z dnia 22 grudnia 2016 r.

O OTWARTYM  KONKURSIE  OFERT

BURMISTRZ PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

o g ł a s z a

OTWARTY KONKURS OFERT 

 

na realizację w roku 2017 zadania publicznego z zakresu

ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałanie
uzależnieniom i patologiom społecznym

 

1. Rodzaj zadania – ochrona i promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:

1.1. organizowanie czasu wolnego dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniami oraz członków ich rodzin w celu utrzymania abstynencji i przeciwdziałaniu patologiom społecznym;
1.2. organizowanie pozaszkolnych programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców zagrożonych patologiami społecznymi, a także podejmowanie działań integracyjnych na rzecz środowiska lokalnego w celu promowania zdrowego stylu życia, bez uzależnień;
1.3. udzielanie profesjonalnego poradnictwa telefonicznego mieszkańcom Pruszcza Gdańskiego w trudnych sytuacjach życiowych;
1.4. organizowanie zajęć profilaktycznych mających na celu wzrost poziomu umiejętności funkcjonalnych, podnoszenie i podtrzymywanie umiejętności nabytych oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, w szczególności skierowanych do osób nieradzących sobie w życiu oraz z zaburzeniami psychicznymi i funkcji życiowych, w celu wyrobienia w sobie nawyku zdrowego stylu życia;
1.5. działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci i młodzieży z terenu miasta Pruszcza Gdańskiego zagrożonych uzależnieniem;
1.6. działania profilaktyczne, edukacyjne w zakresie zdrowia i jego ochrony, promocja zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów, skierowane do mieszkańców miasta Pruszcza Gdańskiego.
 

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2017 roku – 105.000,00 zł.

3. Zasady przyznawania dotacji.

Warunkiem przyznania dotacji jest wybór oferty przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego, podpisanie umowy o wsparcie realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
 

4. Termin i warunki realizacji zadania:

1. termin realizacji zadania ustala się na okres nie dłuższy niż od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2017 r.;
2. zadanie powinno być wykonane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową o wsparcie realizacji zadania oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie;
3. oferent powinien dysponować kadrą i zapleczem odpowiednim do realizacji zadania;
4. bezpośrednimi beneficjentami zadania powinni być mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego;
5. proponowany przez oferenta wkład własny nie może być niższy niż 10 % wartości zadania;
6. z dotacji nie mogą być finansowane w szczególności wydatki z tytułu:

a) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sanacyjnych nałożonych na oferenta lub osoby z nim zrzeszone,

b) zobowiązań oferenta z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,

c) opłat i prowizji bankowych,

d) odsetek za zwłokę w zapłacie należności i zobowiązań oferenta,

e) zakupu budynków, zakupu gruntów,

f) działalności gospodarczej,

g) prowadzenia obsługi księgowej,

h) wszelkich kosztów zarządu i administracji, koordynacji zadania oraz wszelkich kosztów o charakterze ogólnym, dotyczących m.in.: kosztów utrzymania biur, telekomunikacyjnych, wyposażenia, materiałów itp.

5. Miejsce i termin składania ofert.

Oferty na realizację zadania opisanego w pkt 1 należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 13 stycznia 2017 roku na adres: Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim, ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia z adnotacją „Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”  W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Pruszcz Gdański !!! Zaleca się, aby podmioty, które składają kilka ofert w różnych konkursach i dziedzinach, złożyły każdą ofertę w odrębnej kopercie.    

Oferta winna zostać sporządzona według wzoru oferty realizacji zadania publicznego stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) wraz z następującymi załącznikami:

1. kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (dopuszcza się możliwość złożenia aktualnego odpisu KRS wydrukowanego ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości, który nie wymaga podpisu; odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany);

2. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów);

3. kopia statutu oferenta;

4. ankieta organizacji pozarządowej (formularz do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta Pruszcz Gdański oraz w Referacie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Pruszcz Gdański).

W przypadku złożenia kserokopii dokumentów wymienionych w ppkt 1, 2 i 3 kopia musi zawierać klauzulę „za zgodność z oryginałem” wraz z czytelnym podpisem osoby upoważnionej do potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem, umieszczone na każdej stronie dokumentu.

Administratorem danych osobowych zawartych ofercie jest Burmistrz Pruszcza Gdańskiego, z siedzibą w Pruszczu Gdańskim przy ul. Grunwaldzkiej 20. Dane zawarte w ofercie będą przetwarzane w celu jej rozpatrzenia, a w przypadku rozpatrzenia pozytywnego - w celu zawarcia umowy i realizacji zadania publicznego współfinansowanego ze środków Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański. Obowiązek podania danych wynika z art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817). Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania.

6. Termin dokonania wyboru oferty, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

1. złożone oferty podlegają ocenie pod względem formalnym przez Referat Spraw Społecznych; jako wymagania formalne rozumie się:

a) złożenie oferty zgodnie z pkt 5 Ogłoszenia (w określonym terminie, na odpowiednim druku, z wymaganymi załącznikami),

b) podpisanie złożonych dokumentów przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta zgodnie z postanowieniem statutu i KRS/ewidencji (wyjątek stanowi wydruk KRS ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości, który nie wymaga podpisu),

c) zgodność celowości zadania, na które została złożona oferta z działaniami oferenta zawartymi w statucie lub innym dokumencie je regulującym;

Warunkiem rozpatrzenia oferty pod względem merytorycznym jest spełnienie wymaganych kryteriów formalnych. Oferty niespełniające kryteriów formalnych podlegają odrzuceniu.

2. oceny merytorycznej ofert dokonuje komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego; jako kryteria merytoryczne w szczególności rozumie się:

a) możliwości realizacji zadania przez oferenta,

b) spójność celu realizacji zadania określonego w ogłoszeniu oraz w ofercie z zakresem rzeczowym zadania, harmonogramem i kosztorysem,

c) analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,

d) prawidłowość oferty pod względem rachunkowym (w tym przejrzystość kalkulacji kosztów, jej zasadność i wysokość przyjętych stawek jednostkowych),

e) planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

f) szczegółowość i wyczerpujący opis potrzeb, celów, rezultatów oraz planowanych działań w zakresie realizacji zadania,

g) zasięg oddziaływania oferty adekwatny do wielkości środowiska, w którym będzie realizowana oferta (w tym odpowiednia liczba beneficjentów),

h) proponowaną jakość wykonywania zadania oraz kwalifikacje i doświadczenie osób zaangażowanych w realizację zadania,

i) planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i prace społeczne członków;

Komisja konkursowa dokonując oceny pod względem merytorycznym wobec powyższych kategorii przyznaje punkty od 0 do 10, gdzie 10 pkt oznacza najlepszą ocenę. Łącznie za część merytoryczną oferty można uzyskać 90 pkt. Dotację może otrzymać podmiot, który w wyniku oceny merytorycznej uzyska minimum 45 pkt.

3. przedstawiony w ofercie harmonogram powinien być rzetelny i realny;

4. przedstawiony w ofercie kosztorys powinien być rzetelny, celowy i miarodajny do okresu wykonywania zadania;

5. zadanie powinno być zgodne z Programem Współpracy Miasta Pruszcz Gdański z organizacjami pozarządowymi na rok 2017;

6. decyzję o wyborze podmiotu, któremu zostaną zlecone zadania podejmuje Burmistrz Pruszcza Gdańskiego, po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, w terminie
do 27 stycznia 2017 r
.;

7. Burmistrz Pruszcza Gdańskiego unieważni konkurs, gdy:

a) nie zostanie złożona żadna oferta,

b) żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu;

8. Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zastrzega sobie prawo do dofinansowania jednej oferty lub niedofinansowania żadnej z ofert;

9. wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Pruszcz Gdański, niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu; 

10. z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana  zostanie zawarta umowa o powierzenie realizacji zadania, wg ramowego wzoru umowy, określonego w załączniku nr 3 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

7. Zrealizowane przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju:

1. zadanie publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2015 roku zostało zrealizowane za kwotę 110.000 zł;

2. zadanie publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 roku przewiduje się zrealizować
na łączną kwotę  115.000 zł.

« wstecz

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

  • http://pruszcz-gdanski.pl
    http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E