Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenie nr 6 o otwartym konkursie ofert

Załącznik
do zarządzenia Nr  37/ 2015
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 8 stycznia  2015 r.

 

OGŁOSZENIE Nr  6

z dnia  8 stycznia 2015 r.

O OTWARTYM   KONKURSIE   OFERT

BURMISTRZ PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

o g ł a s z a

OTWARTY KONKURS OFERT
 

na realizację w roku 2015 zadania publicznego z działu

Ochrony i promocji zdrowia w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi             

  i patologiom społecznym

 1. Rodzaj zadania – Ochrona i promocja zdrowia w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i patologiom społecznym:

1.1 organizowanie czasu wolnego dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniami oraz członków ich rodzin w celu utrzymania abstynencji i przeciwdziałaniu patologiom społecznym;

1.2 organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży, podczas wakacji i ferii  zimowych; realizowanie  programów stanowiących alternatywę wobec picia alkoholu, używania narkotyków, palenia tytoniu, stosowania przemocy i innych niepokojących zjawisk społecznych;

1.3 organizowanie  pozaszkolnych programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców zagrożonych patologiami społecznymi, a także podejmowanie działań integracyjnych na rzecz środowiska lokalnego w celu promowania zdrowego stylu życia, bez uzależnień; 

1.4 udzielanie profesjonalnego poradnictwa telefonicznego mieszkańcom Miasta w trudnych sytuacjach życiowych;

1.5 organizowanie zajęć edukacyjnych skierowanych szczególnie do osób zagrożonych patologiami społecznymi;

1.6 organizowanie zajęć profilaktycznych mających  na celu wzrost poziomu umiejętności funkcjonalnych, podnoszenie  i  podtrzymywanie umiejętności nabytych oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, w szczególności skierowanych do osób nieradzących sobie w życiu oraz z zaburzeniami psychicznymi i funkcjami psychicznymi i funkcji życiowych,  w celu  wyrobienia w sobie nawyku zdrowego  stylu życia;

1.7 wspieranie działań w zakresie integracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji leczniczej, społecznej i zabiegowej, zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności, przeciwdziałaniu patologiom oraz stosowaniu przemocy  w rodzinach zagrożonych;

1.8 organizowanie programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży mających na celu utrwalanie prawidłowych wzorców stylu życia oraz zapobieganie chorobom i ich konsekwencjom.

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2015 roku – 110.000 zł.
 2. Zasady przyznawania dotacji.

Warunkiem przyznania dotacji jest wybór oferty przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego oraz podpisanie umowy o wsparcie realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Z dotacji nie mogą być finansowane, w szczególności wydatki z tytułu:

 1. zapłaty kar, mandatów i innych opłat sanacyjnych nałożonych na oferenta lub osoby z nim zrzeszone,
 2. zobowiązań oferenta z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,
 3. opłat i prowizji bankowych,
 4. prowadzenia obsługi księgowej,
 5. wszelkich kosztów zarządu i administracji oraz wszelkich kosztów o charakterze ogólnym dotyczących, m.in.: kosztów utrzymania biur, telekomunikacyjnych, wyposażenia, materiałów itp.

Podmioty realizujące zadanie są zobowiązane wnieść finansowy wkład własny w wysokości minimum  5% wartości całego zadania lub wkład rzeczowy lub osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji).

 1. Termin i warunki realizacji zadania:
 2. termin realizacji zadania ustala się na okres nie dłuższy niż od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2015 r.,
 3. zadanie powinno być wykonane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową o wsparcie realizacji zadania oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie,
 4. oferent powinien dysponować kadrą i zapleczem odpowiednim do realizacji zadania.
 1. Miejsce i termin składania ofert.

Oferty na realizację zadania opisanego w pkt. 1 należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 6 lutego 2015 roku na adres: Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim, ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański w zamkniętej kopercie, w formie pisemnej pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia z adnotacją ; „Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego z działu Ochrony i promocji zdrowia w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i patologiom społecznym”. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego. Zaleca się aby podmioty, które składają kilka ofert w różnych konkursach i dziedzinach, złożyły każdą ofertę w odrębnej kopercie. 

Oferta winna zostać sporządzona według wzoru oferty realizacji zadania publicznego stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) wraz z następującymi załącznikami:

1)   kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (dopuszcza się możliwość złożenia aktualnego odpisu KRS wydrukowanego ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości, który nie wymaga podpisu, odpis musi być zgodny                z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany);

2) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów).

W przypadku złożenia kserokopii dokumentów wymienionych w pkt. 1 i 2 kopia musi zawierać klauzulę „za zgodność z oryginałem” wraz z czytelnym podpisem osoby upoważnionej do potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem, umieszczoną na każdej stronie dokumentu.

 1. Termin dokonania wyboru oferty, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:
   
 2. złożone oferty podlegają ocenie pod względem formalnym przez Referat Spraw Społecznych;
 3. oceny merytorycznej ofert dokonuje komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego;
 4. dokonując oceny merytorycznej ofert komisja konkursowa:
 5. ocenia możliwości realizacji zadania przez organizację pozarządową, w tym proponowany przez nią wkład własny, nie niższy niż 5% wartości zadania,
 6. ocenia spójność celu realizacji zadania określonego w ogłoszeniu oraz w ofercie z zakresem rzeczowym zadania, harmonogramem i kosztorysem,
 7. uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
 8.  sprawdza oferty pod względem rachunkowym,
  1. przedstawiony w ofercie kosztorys powinien być rzetelny, celowy i miarodajny do okresu wykonywania zadania,
  2. przedstawiony w ofercie harmonogram powinien być rzetelny i realny,
  3. zadanie powinno być zgodne z Programem Współpracy Miasta Pruszcz Gdański z organizacjami pozarządowymi na rok 2015,
  4. decyzję o wyborze podmiotu, któremu zostaną zlecone zadania podejmuje Burmistrz Pruszcza Gdańskiego, po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej do dnia 16 lutego 2015 r.,
  5. Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny nierozstrzygnięcia konkursu; w uzasadnionych przypadkach zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu,
  6. wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Pruszcz Gdański, niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu, 
  7. z podmiotem,  którego   oferta   zostanie   wybrana  zawarta zostanie  umowa  o  wsparcie

realizacji zadania,  wg ramowego wzoru umowy, określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

 1. Zrealizowane przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański  w roku ogłoszenia otwartego

konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju:

 1. zadanie publiczne z zakresu Ochrony i promocji zdrowia w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi  i  patologiom społecznym w 2014 roku zostało zrealizowane za łączną kwotę 120.000 zł;
 2. zadanie publiczne z zakresu Ochrony zdrowia - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Przeciwdziałanie patologiom społecznym w 2013 roku zostało zrealizowane za łączną kwotę 110.000 zł

 

Plik do pobrania:

« wstecz

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

 • http://pruszcz-gdanski.pl
  http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E