Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Komunikat

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Programem Współpracy Miasta Pruszcz Gdański z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 przyjętym Uchwałą Nr XLIX/463/2014 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 12 listopada 2014 r. Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Pruszcza Gdańskiego do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych na rok 2015.

1. Celem działania Komisji Konkursowych jest:

 1. weryfikacja wyników oceny formalnej ofert dokonanej przez referat merytoryczny, 
  z której sporządzany jest protokół;
 2. analiza i dokonanie oceny merytorycznej ofert spełniających kryteria formalne na podstawie kryteriów  określonych w ogłoszeniu konkursowym;
 3. przedstawienie propozycji wysokości podziału środków finansowych na poszczególne oferty.

2. Obowiązki członków Komisji Konkursowych:

1)   członkowie Komisji rzetelnie i obiektywnie wykonują powierzone im czynności, kierując się wyłącznie przepisami prawa, wiedzą i doświadczeniem;

          2)   do obowiązków członków Komisji Konkursowych należy w szczególności:

 1. czynny udział w pracach Komisji,
 2. niezwłoczne informowanie Przewodniczącego o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanie obowiązków członka Komisji,
 3. ocena merytoryczna ofert, które przeszły pozytywnie weryfikację formalną, dokonaną przez pracowników referatów organizujących konkurs.

3.   Prawa członków Komisji Konkursowych:

 1. członkowie Komisji mają prawo uczestniczyć we wszystkich jej pracach;
 2. członkowie Komisji mają prawo wglądu do dokumentów związanych z pracą Komisji
  (oferty i załączniki) w siedzibie Urzędu w terminie ustalonym z Przewodniczącym Komisji.

4.   Tryb pracy Komisji Konkursowych:

 1. Komisje pracują na posiedzeniach w siedzibie Urzędu;
 2. prace odbywają się w obecności co najmniej połowy składu Komisji;
 3. Komisje podejmują rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym,   w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego;
 4. z prac każdej Komisji sporządza się protokół, z którym zapoznają się i podpisują wszyscy członkowie uczestniczący w pracach Komisji; protokół przedstawia się Burmistrzowi do akceptacji.

Nabór na członków komisji konkursowych odbywa się na załączonym formularzu  w terminie od  5 do 12 grudnia 2014 roku.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z adnotacją „Zgłoszenie na kandydata do komisji konkursowych na rok 2015” do Urzędu Miasta Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego).

Na kandydata do Komisji Konkursowej nie może być zgłoszony przedstawiciel organizacji pozarządowej biorącej udział w konkursie.

Burmistrz powoła Komisje Konkursowe do oceny złożonych ofert na realizację zadań z zakresu:

 1. Ochrony i promocji zdrowia w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i patologiom społecznym;
 2. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 3. Wypoczynku dzieci i młodzieży;
 4. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
 5. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Plik do pobrania:

« wstecz

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

 • http://pruszcz-gdanski.pl
  http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E