Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Stypendia motywacyjne, szkolne, wyprawka szkolna

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2017/2018 ruszył nabór wniosków o tzw. pomoc materialną dla uczniów. Pomoc przyznawana jest uczniom, będącym mieszkańcami Pruszcza Gdańskiego. Formy pomocy są następujące:

  1. Stypendia motywacyjne (za wyniki w nauce/osiągnięcia sportowe) - przyznawane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego. Aby ubiegać się o takie stypendium należy złożyć  do 30 września 2017 r. (w pok. nr 5) wniosek wraz z kopiami dokumentów potwierdzonymi przez szkołę za zgodność z oryginałem, tj.: świadectwa ukończenia klasy w roku szkolnym 2016/2017, a także dyplomów potwierdzających osiągnięcia naukowe (za ostatni semestr) lub sportowe (za ostatnie dwa semestry). Stypendium naukowe może otrzymać uczeń szkoły gimnazjalnej (mający średnią ocen co najmniej 5,4 oraz co najmniej zachowanie bardzo dobre) oraz szkoły ponadgimnazjalnej (mający średnią ocen co najmniej 5,0 oraz co najmniej zachowanie bardzo dobre). Stypendium za osiągnięcia sportowe może otrzymać uczeń szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej mający średnią ocen co najmniej 3,5, co najmniej zachowanie bardzo dobre oraz spełnia następujące wymagania: w ciągu ostatnich dwóch semestrów poprzedzających okres przyznania stypendium był medalistą (I, II III miejsce) zawodów sportowych szczebla co najmniej wojewódzkiego we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Szkolny Związek Sportowy lub Polski Związek Sportowy lub międzynarodową organizację sportową w danej dyscyplinie lub był zakwalifikowany co najmniej do kadry województwa pomorskiego w danym roczniku.

Regulamin oraz wniosek można pobrać klikając na poniższy adres:

http://www.pruszcz-gdanski.pl/687,do-pobrania.html lub w Referacie Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Pruszcz Gdański, pok. nr 5.

  1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała  choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo -wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Wnioski (wraz z kompletem załączników) przyjmowane będą w terminie od 1 do 15 września 2017r. w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20, pok. 5. Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o przyznanie stypendium wynosi 514 zł/osobę w rodzinie (art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm. oraz § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej Dz.U. z 2015 r. poz. 1058). W przypadku osób prowadzących rolniczą działalność gospodarczą przyjmuje się,

że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł. Składając wniosek należy przedstawić informację o wszystkich dochodach otrzymanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku tj. w sierpniu 2017 r.

Regulamin oraz wniosek można pobrać klikając na poniższy adres:

http://www.pruszcz-gdanski.pl/687,do-pobrania.html lub w Referacie Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Pruszcz Gdański, pok. 5.

  1. Wyprawka szkolna – pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,  posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26  lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - Dz. U. z 2017 r. poz. 1457).

Dofinansowanie w ramach Programu „Wyprawka szkolna” przysługuje w/w uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2017/2018 do szkół:

  • do klasy II i III szkoły podstawowej, klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (przysługuje uczniom klas II i III szkoły podstawowej jedynie w przypadku gdy ci uczniowie nie korzystają z podręcznika, który zapewnia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 339 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe).

Dofinansowanie będzie wynosiło od 175 zł do 445 zł, w zależności od tego, czy uczeń korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego czy kształcenia specjalnego.

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2017 r. „Wyprawka szkolna” zgodnie z Zarządzeniem  Nr 720/2017 Burmistrza Pruszcz Gdańskiego z dnia 17 sierpnia 2017 r. mija 15 września 2017 r. Wnioski należy składać w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018. Wnioski można pobrać w szkole.

« wstecz

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

  • http://pruszcz-gdanski.pl
    http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E