Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Nabór do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2011 r.) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2012 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2013 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2014 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59):

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział zamieszkałe w Pruszczu Gdańskim dzieci 3-, 4-, 5-, 6- letnie (urodzone w latach 2014-2011) oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny,
 2. Rodzice dzieci zamieszkałych poza Pruszczem Gdańskim mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole/szkoła będzie dysponowało wolnymi miejscami,
 3. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego określa załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 620/2017 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. (http://www.e-bip.pl/Start/51/ActDetails/135076)
 4. W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, składają deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018 w przedszkolu/szkole, do której uczęszcza dziecko. W przypadku złożenia przez rodzica deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego, jego dziecko nie bierze udziału w postępowaniu rekrutacyjnym (nie dotyczy nowotworzonych jednostek, które rozpoczną swoją działalność z dniem 1 września 2017 r., tj. oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1, Przedszkola Publicznego „Nad Rzeczką”, Przedszkola Publicznego „Czwóreczka”).
   
 5. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca jest prowadzone do następujących przedszkoli / szkół:

  a) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Pruszczu Gdańskim przy ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 1 (zorganizowane w budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 30),
  b) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Pruszczu Gdańskim przy ul. Tysiąclecia 5 (zorganizowane w budynku przy ul. Tysiąclecia 5 oraz przy ul. Tysiąclecia 3),
  c) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Matejki w Pruszczu Gdańskim przy ul. Jana Matejki 1,
  d) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Jana Kasprowicza 16 (zorganizowane w budynku przy ul. Jana Kasprowicza 16 oraz ul. Jana Kochanowskiego 8),
  e) Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Pruszczu Gdańskim przy ul. Niepodległości 10,
  f) Przedszkole Publiczne „Nad Rzeczką” w Pruszczu Gdańskim przy ul. Podkomorzego 20,
  g) Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim przy ul. Żwirki i Wigury 8,
  h) Przedszkole Publiczne „Czwóreczka” w Pruszczu Gdańskim przy ul. Jana Kasprowicza 25.
 6. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na WNIOSEK rodzica, w którym wskazuje wybrane przez siebie przedszkola/szkoły w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych, adresowany i składany w formie papierowej do dyrektora przedszkola/szkoły pierwszego wyboru. Rodzic może wybrać maksymalnie trzy przedszkola/szkoły.
 7. Procedura przygotowania oraz złożenia WNIOSKU może odbywać się na dwa sposoby:
 1. poprzez pobranie przez rodzica formularza wniosku w dowolnym przedszkolu/szkole, wypełnienie formularza wniosku wraz z wymaganymi załącznikami i dostarczenie kompletu podpisanych dokumentów do przedszkola/szkoły PIERWSZEGO WYBORU - w tym przypadku wyznaczony przez dyrektora pracownik przedszkola I wyboru dokonuje sprawdzenia kompletności dokumentów, wprowadzenia wniosku do systemu informatycznego z zaznaczeniem wybranych przez rodzica przedszkoli/szkół oraz potwierdzenia złożenia wniosku do wszystkich wybranych przedszkoli,tj. do przedszkola/szkoły I, II i III wyboru.
  lub
 2. poprzez rejestrację przez rodzica w systemie informatycznym „SWON”, wypełnienie wszystkich wymaganych pól, wygenerowanie i wydrukowanie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami i dostarczenie kompletu podpisanych dokumentów do przedszkola/szkoły PIERWSZEGO WYBORU - w tym przypadku wyznaczony przez dyrektora pracownik przedszkola I wyboru dokonuje sprawdzenia kompletności dokumentów, zgodności danych wynikających z dokumentów z danymi w systemie informatycznym oraz potwierdzenia złożenia wniosku do wszystkich wybranych przedszkoli, tj. do przedszkola/szkoły I, II i III wyboru.

Uwaga! W przypadku wybrania przez rodzica więcej niż jednego przedszkola/szkoły złożenie wniosku do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru jest równoznaczne ze złożeniem tego wniosku do wymienionych w tym wniosku przedszkoli/szkół kolejnego wyboru.

8. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego „SWON”: https://rekrutacja.pruszcz-gdanski.pl, który będzie aktywny od dnia rozpoczęcia rekrutacji, tj. od 24 kwietnia 2017 r.

9. Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora w każdym przedszkolu/szkole, wskazanym we wniosku. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

 1. żądać od rodziców przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
 2. zwrócić się do Burmistrza Pruszcza Gdańskiego o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach; w tym celu Burmistrz korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji; może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci); o wynikach weryfikacji oświadczeń Burmistrz informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone.

10. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć:

 1. w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, tzw. KRYTERIA USTAWOWE,
 2. w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale Nr XXX/278/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów oraz przyznania im liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański (http://www.e-bip.pl/Start/51/ActDetails/134256), tzw. KRYTERIA LOKALNE.

11. Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna powołana w każdym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej podaje do publicznej   wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia wywieszanej w widocznym miejscu w siedzibie danej placówki.

12. Rodzic kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia składa pisemne oświadczenie woli przyjęcia do WYBRANEGO przedszkola/szkoły.

13. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do przedszkola/szkoły jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia i rodzic potwierdził pisemnie wolę przyjęcia i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/szkoły.

14. Rodzic kandydata, który nie został przyjęty może:

 1. wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola, w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
 2. wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

« wstecz

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

 • http://pruszcz-gdanski.pl
  http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E