Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański

Burmistrz  Pruszcza Gdańskiego
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański

Działki niezabudowane nr 28/10, nr 28/28, 25/54 o łącznej pow. 5 177 m2 obr. 5, zapisane odpowiednio w KW – GD1G/00301280/9 i KW – GD1G/00040518/9, położone przy ul. Ignacego Domeyki.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem 10-MW/U przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (usługi wyłącznie na parterze).

Cena wywoławcza: 3 000 000,00 zł netto.

Minimalna wysokość postąpienia: 30 000,00 zł.

Dział III KW – GD1G/00301280/9 –  ograniczone prawo rzeczowe – służebność przesyłu na rzecz przedsiębiorstwa energetycznego i przedsiębiorstwa ciepłowniczego.

Dział IV- wolny od wpisów.

Dział III KW – GD1G/00040518/9 –  ograniczone prawo rzeczowe – służebność przesyłu na rzecz przedsiębiorstwa energetycznego.

Dział IV- wolny od wpisów.

Wzdłuż zachodniej granicy działek nr 28/10 i nr 25/54 przebiegają podziemne przewody elektroenergetyczne wysokiego napięcia oraz przewody telekomunikacyjne. Na działce nr 28/10 usytuowany jest słup napowietrznej linii elektroenergetycznej. Przez teren działki nr 28/28 przebiegają podziemne sieci uzbrojenia technicznego: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, przewody ciepłownicze oraz przewód elektroenergetyczny.

Nabywca będzie zobowiązany do ustanowienia na nieruchomości oznaczonej jako działka 28/28 o pow. 805 m2 w obrębie 5, położonej przy ul. Ignacego Domeyki w Pruszczu Gdańskim, nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej jako działki nr 28/19 i nr 28/21
w obrębie 5, objętej księgą wieczystą KW – GD1G/00040518/9.

Na działce nie były przeprowadzone badania geologiczne.

Do działki jest wydzielony geodezyjnie dojazd.

Przetarg odbędzie się w dniu 7 listopada 2019 r. od godziny 1000 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić w pieniądzu przelewem

(z zaznaczeniem na jaką nieruchomość jest wpłata) najpóźniej do dnia 4 listopada 2019 r.
na konto Bank Spółdzielczy Nr 63 8335 0003 0121 1827 2000 0080.

Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania środków na rachunku bankowym UM. Wpłacenie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się z uwarunkowaniami urbanistyczno – architektonicznymi do zabudowy, z uzbrojeniem znajdującym się na terenie objętym przetargiem oraz jest równoznaczne
z potwierdzeniem zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Ulegnie ono przepadkowi, jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w ciągu 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Oferent winien okazać przed rozpoczęciem przetargu dokument potwierdzający tożsamość oraz dowód wpłaty wadium.

Koszty notarialne ponosi nabywca. Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży można uzyskać w Referacie Gospodarki Terenami tel. 0-58-775-99-47, dot. przeznaczenia gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego w Referacie Planowania i Rozwoju Miasta tel. 0-58-775-99-13, dot. uzbrojenia działki w Referacie Techniczno - Inwestycyjnym tel. 0-58-775-99-25.

Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.). 

drukuj (Burmistrz Pruszcza Gdańskiego ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański)

« wstecz

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

  • http://pruszcz-gdanski.pl
    http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E