Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
: :
:
ZP.271.35.2013 - przetarg nieograniczony
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Dostawa dokumentacji projektowej, służącej do opisu przedmiotu zamówienia na robotę budowlaną pn. Budowa układu drogowego ulic: K. Olszewskiego, Z. Wróblewskiego, I. Mościckiego w Pruszczu Gdańskim z odwodnieniem i jego retencją oraz oświetleniem ulic
data opublikowania zdarzenia: 2013-12-20 15:00
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: piątek 2013-12-20
Data końca składania ofert: piątek 2014-01-10 godz. 10:30
Oznaczenie: ZP.271.35.2013
Szczegółowa informacja:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1.1. wykonanie dokumentacji projektowej, służącej do opisu przedmiotu zamówienia na robotę budowlaną pn. „Budowa układu drogowego ulic: Karola Olszewskiego, Zygmunta Wróblewskiego, Ignacego Mościckiego w Pruszczu Gdańskim wraz z odwodnieniem i jego retencją oraz oświetleniem ulic” oraz uzyskanie dla Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRiD), a następnie przekazanie ich Zamawiającemu;

1.2. udzielanie, w wyznaczonym przez Zamawiającego odpowiednim do tego celu terminie, wszelkich wyjaśnień oraz dostarczanie Zamawiającemu opracowań zamiennych, uzupełniających lub likwidujących błędy, braki lub wady dokumentacji projektowej, zarówno w toku postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, których opis przedmiotu stanowić będzie przedmiot niniejszego zamówienia jak i w okresie wykonywania robót budowlanych;

1.3. sprawowanie nadzoru autorskiego;

1.4. przeniesienie Praw Autorskich Majątkowych do dokumentacji projektowej,          która powstanie w wyniku wykonania niniejszego zamówienia.

2. Nadto, przedmiot zamówienia obejmuje:

2.1. sporządzenie i złożenie w imieniu Zamawiającego do właściwego organu kompletnego – to jest wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami, w tym w szczególności uzyskanymi dla Zamawiającego:

a) decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia,

b) pozwoleniem wodno-prawnym

- wniosku, a następnie uzyskanie dla Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRiD) ulic: Karola Olszewskiego, Zygmunta Wróblewskiego, Ignacego Mościckiego w Pruszczu Gdańskim z odwodnieniem i jego retencją oraz oświetleniem ulic;

2.2. sporządzenie wniosku o wydanie decyzji uwarunkowań środowiskowych z wszystkimi niezbędnymi załącznikami wynikającymi z postanowień ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) z pozyskaniem przez Wykonawcę wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim, dla ustalenia własności gruntów w obrębie przedmiotowego projektu, a następnie uzyskanie dla Zamawiającego tej decyzji;

2.3. uzyskanie decyzji administracyjnej/ych w przypadku, gdy konieczna będzie wycinka drzew lub krzewów;

2.4. sporządzenie operatu wodno – prawnego;

2.5. uzyskanie pozwolenia wodno – prawnego;

2.6. wykonanie przez uprawnionego geodetę mapy do celów projektowych w skali 1: 500 i uzgodnienie tej mapy w ZUDP, a następnie przekazania Zamawiającemu 1 egz. folio i 2 egz. wersji cyfrowej (z rozszerzeniem .dwg i .pdf), wersje cyfrowe będą przekazane na nośniku;

2.7. wykonanie projektów: organizacji ruchu na czas budowy z oznakowaniem poziomymi pionowym oraz organizacji ruchu docelowego z oznakowaniem pionowym i poziomym

i uzgodnienia tych dwóch projektów z KP Policji oraz Starostwem Powiatowym;

2.8. ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia projektowanego obiektu i przekazania Zamawiającemu 2 egz. opracowania w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (z rozszerzeniem .pdf), wersja elektroniczna będzie przekazana na nośniku;

2.9. po wykonaniu przez Wykonawcę i przekazaniu Zamawiającemu planu sytuacyjno-wysokościowego, Zamawiający wyznaczy termin konsultacji społecznych, w których Wykonawca będzie uczestniczył, a następnie wnioski/uwagi wniesione przez mieszkańców i zaakceptowane przez Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w dokumentacji projektowej w miarę możliwości technicznych lub prawnych.

3. Pozostałe informacje i wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia zawarte są           w SIWZ.

 • zdarzenie opublikował: Bogumiła Nowacka
  data dodania: 2013-12-20 14:56
 • zmodyfikował: Bogumiła Nowacka
  ostatnia modyfikacja: 2013-12-20 14:58
Załączniki:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
data opublikowania zdarzenia: 2014-02-05 15:30
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
 • zdarzenie opublikował: Bogumiła Nowacka
  data dodania: 2014-02-05 15:26
Załączniki:
Zawarto umowę
data opublikowania zdarzenia: 2014-03-03 15:00
Typ zdarzenia: udzielenie zamówienia (zawarcie umowy)
 • zdarzenie opublikował: Bogumiła Nowacka
  data dodania: 2014-03-03 14:18
[drukuj]

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

 • http://pruszcz-gdanski.pl
  http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. J. Swis - Silistra Studio

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E