Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Informacja o udziale społeczeństa

Pruszcz Gdański, 6 września 2018 r.

GK.602.15.10.2018    /2

 

INFORMACJA

Na podstawie art. 39 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.), Burmistrz Pruszcza Gdańskiego informuje o możliwości zapoznania się z treścią dokumentacji, która obejmuje projekt dokumentu pn. Programu ochrony środowiska dla Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026. a także opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.

Dokumentacja, o której mowa powyżej została wyłożona do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Pruszcz Gdański, ul. Krótka 4, pokój nr 3.

Z dokumentacją sprawy można zapoznawać się od dnia wydania niniejszej informacji.

Informuję, że zgodnie z art. 29 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy
ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym lub ustnie do protokołu
w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański, ul. Krótka 4, pokój nr 3; przez okres 21 dni od dnia wydania niniejszej informacji, tj. do dnia  3 października 2018 r. w godzinach pracy urzędu. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.

Podano do publicznej wiadomości poprzez: udostępnienie informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Pruszcz Gdański, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Pruszcz Gdański w Referacie Gospodarki Komunalnej oraz w lokalnej prasie.

drukuj (Informacja o udziale społeczeństa)

« wstecz

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

  • http://pruszcz-gdanski.pl
    http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E