Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Źródło pochodzenia środków na dofinansowanie

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, art. 122 (tekst jedn. Dz.U z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2010),
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2019 r. poz. 391),
 4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 362),
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 r. Nr 53 poz. 311, z późn.zm.),
 6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352  z 24.12.2013).

Uwaga pracodawcy

 1. O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie miasta Pruszcz Gdański, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Burmistrza Pruszcza Gdańskiego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.
 2. Zgodnie ze znowelizowanym art. 122 ust. 11 ustawy - Prawo oświatowe dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).


Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Tryb nauki

 Wysokość dofinansowania

 W przypadku nauki zawodu przy okresie
 kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli
 okres kształcenia jest krótszy niż 36
 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca
 się w wysokości proporcjonalnej do okresu
 kształcenia)

 do 8 081,00 zł

 Przyuczenie do wykonywania określonej 
 
pracy (za każdy pełny miesiąc
 kształcenia)

 254,00 zł

Waloryzacja dofinansowania

Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

Termin składania dokumentów

Wniosek o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika winien zostać złożony przez pracodawcę w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, o którym mowa w art. 122 ust. 7 ustawy - Prawo oświatowe.

Do wniosku Beneficjent pomocy zobowiązany jest dołączyć następujące załączniki potwierdzone za zgodność z oryginałem:

 1. Kopię umowy o pracę zawarta z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.
 2. Kopię świadectwa pracy poprzedniego pracodawcy - dotyczy przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania przygotowania zawodowego młodocianego pracownika.
 3. Kopię świadectwa pracy potwierdzającego okres kształcenia młodocianego pracownika.
 4. Kopię dokumentu potwierdzającego datę zdania egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika (dyplom lub świadectwo potwierdzające zdanie egzaminu kończącego naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy albo oryginał zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu).
 5. Kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy, albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (dyplom mistrzowski, świadectwa, uprawnienia pedagogiczne).
 6. Zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie osoby u pracodawcy w celu prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianego pracownika lub pełnomocnictwo do prowadzenia zakładu w imieniu pracodawcy – dotyczy przypadku, kiedy przygotowanie zawodowe prowadzi inna osoba niż pracodawca.
 7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 8. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
 9. Potwierdzenie realizacji przez młodocianego pracownika obowiązkowego dokształcania teoretycznego lub inny dokument potwierdzający miejsce dokształcania teoretycznego (np. świadectwo szkolne).
 10. Aktualny odpis (wypis) lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego (dotyczy spółek prawa cywilnego i handlowego).
 11. Druk informujący o procentowym udziale wspólników lub komplementariuszy w zyskach spółki (dotyczy wspólników spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej oraz komplementariuszy spółki komandytowej albo komandytowo‑akcyjnej, niebędących akcjonariuszami tej spółki).
 12. Inne dokumenty/informacje na prośbę organu. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do treści przedłożonych dokumentów/informacji, organ ma prawo prosić wnioskodawcę o dodatkowe dokumenty/informacje niezbędne do ich wyjaśnienia.
 13. Pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę.

Uwaga: Opłaty

 1. Opłata skarbowa od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej),
 2. Wpłatę z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Pruszcz Gdański nr 94 8335 0003 0121 1827 2000 0007 (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim i kasie urzędu. Dowód zapłaty należnej opłaty należy załączyć do wniosku.

Forma przyznania dofinansowania

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

Termin realizacji sprawy

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Grunwaldzkiej 20, pok. 5, Referat Oświaty, Kultury i Sportu, telefon (58) 775 99 72.

Informacje dodatkowe:

 1. Dofinansowaniem objęte jest kształcenie młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Pruszcza Gdańskiego.
 2. W przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika wniosek wraz           z dowodem wpłaty należnej opłaty skarbowej należy złożyć w Referacie Oświaty, Kultury i Sportu.
 3. Pracodawca, który zawarł umowę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, składa wniosek (załącznik nr 1 do niniejszej procedury) w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański  lub przesyła pocztą na w/w adres.
 4. Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych:

a) administratorem danych osobowych młodocianego pracownika oraz pracodawcy jest Burmistrz Pruszcza Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Grunwaldzkiej 20;

b) celem przetwarzania danych osobowych jest ustalenie prawa do przyznania pracodawcy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika;

c) osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych oraz prawo ich poprawiania;

d) obowiązek podania danych, wynika z art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

Załączniki do pobrania

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 3. Oświadczenie o otrzymanej / nieotrzymanej pomocy de minimis

drukuj (Dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego)

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

 • http://pruszcz-gdanski.pl
  http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E