Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Uchwała nr XXIV/220/2016 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 1 września 2016 r. (data dodania: 05.09.2016 r.)

UCHWAŁA Nr XXIV/220/2016

RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 1 września 2016 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016 – 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777; z 2016 r. poz. 1020, poz. 1250), w związku z uchwałą Nr XXIII/215/2016 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Pruszcz Gdański.

Rada Miasta

u c h w a l a,  c o  n a s t ę p u j e:

§ 1

Przystępuje się do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016 – 2025 dla obszaru rewitalizacji wyznaczonego uchwałą Nr XXIII/215/2016 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 27 lipca 2016 r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruszcza Gdańskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                         PRZEWODNICZĄCA    

                                                                                       RADY MIASTA

                                                                       Małgorzata Czarnecka – Szafrańska

 

 

UZASADNIENIE

Wejście w życie uchwały Nr XXIII/215/2016 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Pruszcz Gdański, opublikowanej w dniu 16 sierpnia 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (poz. 2961) umożliwia rozpoczęcie procesu sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański dla obszaru rewitalizacji.

Rewitalizacja, zgodnie z wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, to „kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno - funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji”.

Obszar zdegradowany cechują w szczególności: wysokie bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, problemy edukacyjne, niski kapitał społeczny, niewystarczający poziom uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym i kulturalnym.

Rewitalizacja jest narzędziem naprawczym obszaru zdegradowanego w co najmniej jednej ze sfer:

  1. gospodarczej (w szczególności w zakresie niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw),
  2. środowiskowej (w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi bądź środowiska),
  3. przestrzenno - funkcjonalnej (w szczególności w zakresie niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, deficytu lub niskiej jakości terenów publicznych),
  4. technicznej (w szczególności w zakresie degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym oraz braku funkcjonowania rozwiązań technicznych, umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska).

Opracowanie Gminnego Programu umożliwi Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański pozyskanie funduszy zewnętrznych w celu rewitalizacji obszarów zdegradowanych – zarówno tych o charakterze przestrzennym, jak i społeczno-gospodarczym, występujących na terenie naszej gminy.

Powyższe działania przyczynią się do poprawy warunków zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej, a także wizerunku gminy.

Skuteczność procesu rewitalizacji będzie zależała od partycypacji społecznej. W związku z tym GPR będzie opracowany przy udziale mieszkańców, środowisk społecznych, zawodowychi gospodarczych dzięki przeprowadzanym konsultacjom społecznym.

drukuj (Uchwała nr XXIV/220/2016 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 1 września 2016 r. (data dodania: 05.09.2016 r.))

« wstecz

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

  • http://pruszcz-gdanski.pl
    http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E