Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Petycja w sprawie przeprowadzenia analizy i rozważenia instalacji na budynkach użytkowanych przez Urząd – testowo lub docelowo – systemów fotowoltaicznych polegających na przetwarzaniu z promieniowania światła słonecznego i przekształceniu jej w energię elektryczną

Podmiot wnoszący petycję:

Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

Data złożenia petycji:

21.08.2018 r.

Treść petycji:

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz.U.2018.994 t.j. z 2018.05.24) 

Dyrektor Szkoły Podstawowej* 

Dane Podmiotu wnoszącego petycje znajdują się poniżej oraz w załączonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29) oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)  Data dostarczenia  zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny  (Dz.U.2017.459 t.j. z 2017.03.02)

Premabuła Wniosku:

Jak wynika z doniesień medialnych - od dwóch lat - sfery rządowe przywiązują dużą wagę do zagadnień związanych z czystszym powietrzem, ograniczeniem smogu i działaniami proekologicznymi. 

Ad exemplum: https://www.tvp.info/37546189/najciekawsze-materialy/program-czyste-powietrze/#! 

Jak ważką sprawą jest walka ze smogiem i stosowanie ekologicznych źródeł energii  - mniej szkodliwych dla środowiska - wynika z alarmujących statystyk oraz z planowanych środków jakie Rząd planuje przeznaczyć na ten cel.

Z kolei niektóre Gminy - w naszym mniemaniu - nie zawsze traktują przedmiotową tematykę z należną atencją - jak wynika z odpowiedzi uzyskiwanych na nasze uprzednio realizowane akcje wnioskowania - gros gmin nie posiada nawet  projektów założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - stosownie do dyspozycji  art. 19 ust. Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2017.220 t.j. z 2017.02.06)

W związku z powyższym:

I) Wniosek - do rozparzenia w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

§2) Na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit c oraz art. 6 ust. 1 pkt. 2 lit. b Ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2014.782 j.t.) - wnosimy o udzielnie informacji publicznej w przedmiocie - gdzie w stronie Internetowej lub w BIP - Gmina opublikowała informację o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej - zgodnie z obowiązkiem określonym w art. 6 ust. 3  Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U.2016.831 z dnia 2016.06.11)

W odpowiedzi wystarczy podać odnośny  adres URL

§3) Na mocy wyżej powołanych przepisów, wnosimy o podanie adresów i nazw  Firm/Podmiotów, które w ciągu ostatnich 3 lat świadczyły dla gminy - na zasadzie umów bilateralnych lub innych porozumień - usługi związane z wdrażaniem środków poprawy efektywności energetycznej - w rozumieniu art. 6 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U.2016.831 z dnia 2016.06.11) 

Wnioskodawcę interesują w szczególności Podmioty świadczące w ww. okresie dla Gminy usługi w przedmiocie wdrażania środków poprawy efektywności energetycznej w obszarach związanych z wymianą oświetlenia na LED oraz wytwarzaniem prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego - Fotowoltaika.

§4) Na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit c oraz art. 6 ust. 1 pkt. 2 lit. b Ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2014.782 j.t.) - wnosimy o udzielnie informacji publicznej w przedmiocie:

- czy - na dzień złożenia przedmiotowego wniosku - Gmina  jest w posiadaniu aktualnych badań jakości stosownego w budynkach szkolnych oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego oświetlenia na terenie gminy -  w odniesieniu do obowiązujących w tym zakresie aktualnych Polskich Norm? 

Zbliżone pytanie - jednakże nie dotyczące szkół -  zadawaliśmy już w 2017 r.  - tym razem interesuje nas w szczególności - jakość oświetlenia w budynkach szkolnych oraz zmiany w kontekście jakości oświetlenia zewnętrznego w gminach - jaki nastąpiły od czasu naszego poprzedniego wniosku.

Jeżeli Gmina - jako organ prowadzący i nadzorczy Szkół - nie posiada takich danych - wnosimy o wykonanie rekonesansu w tym przedmiocie - jako że sprawa oświetlenia w szkołach wydaje się szczególnie istotna.

W rozumieniu Wnioskodawcy odnośne Normy w tym zakresie to inter alia: 

PN-EN 12464-1:2012 - Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach;

PN-EN 13201-2:2007 - Oświetlenie dróg -- Część 2: Wymagania oświetleniowe;

PN-EN 13201-4:2007 - Oświetlenie dróg -- Część 4: Metody pomiarów parametrów oświetlenia;

PN-EN 13201-4:2016-03, etc i ich następne, aktualne wersje. 

Osnowa wniosku z §4:

W raporcie NIK - o sygnaturze: LZG.430.004.2016 Nr ewid. 175/2016/P/16/099/LZG - dostępnego w sieci Internet - na stronach www.nik.gov.pl - opracowanego na podstawie kontroli przeprowadzonej w szkołach w 2014 r. - możemy czytać m.in:

“(…) Zdrowe i bezpieczne środowisko fizyczne szkoły powinno spełniać co najmniej dwa warunki,  

 (…)

2) chronić uczniów przed różnego rodzaju chorobami, urazami oraz zaburzeniami w funkcjonowaniu

organizmu (bezpieczny teren, odpowiednie meble i oświetlenie), a w razie potrzeby zapewnić

możliwość uzyskania pierwszej pomocy. (…)” 

II) Petycja Odrębna -  do rozpatrzenia w trybie ustawy o petycjach. 

Treść petycji: 

§5) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w związku z art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j. z 2017.06.27), wnosimy petycję do Kierownika JST o przeprowadzenie analizy i rozważnie instalacji na budynkach użytkowanych przez Urząd - testowo lub docelowo - systemów fotowoltaicznych polegających na przetwarzaniu z promieniowania światła słonecznego i przekształceniu jej w energię elektryczną. 

Rzeczone plany mogą również polegać na inspirowaniu i koordynacji działań mieszkańców gminy w tym zakresie, koordynacją programów ewentualnego dofinansowania, etc 

W niektórych gminach intensywne działania tego typu już mają miejsce - dla przykładu: 

Gmina Łapy: http://www.lapy.pl/index.php?wiad=2771 

Gmina Werbkowice: http://werbkowice.pl/aktualnosci/kolektory-sloneczne 

W mniemaniu Podmiotu wnoszącego Petycję - działanie tego typu modelowo pozwala wypełniać obowiązek ustawowy wynikający z Art. 6 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U.2016.831 z dnia 2016.06.11) - a z odpowiedzi uzyskiwanych na nasze wnioski przy okazji innych petycji/wniosków - wynika że gros Gmin - uważa ten przepis za martwy.

§6) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w związku z art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego wnosimy - o przekazanie poniższego tekstu/petycji do wszystkich podległych publicznych szkół podstawowych (również tzw. Zespołów Szkół).

W odpowiedzi na przedmiotową petycję - prosimy o kilkuzdaniowe - na zwrotny adres email: efektywnosc-kompleksowa@samorzad.pl — krótkie poinformowanie podmiotu wnoszącego petycję o wnioskach wynikających z przeprowadzonej analizy oraz o ewentualnych planach Jednostki w tym obszarze.

Zastrzegamy możliwość opublikowania wybranych odpowiedzi oraz rankingów na naszym portalu www.gmina.pl

Osnowa Petycji:

Wnosimy o przekaznie poniższej petycji i wniosku do podległych szkół - zamiast dostarczać go per capita do Organu Szkoły -  gdyż - w mniemaniu Wnioskodawcy - Gros Szkół w dalszym ciągu nie posiada sprzężonych elektronicznych dzienników korespondencyjnych ze skrzynkami poczty elektronicznej a co za tym idzie nie zawsze można skorzystać z prawa rozumieniu art. 16 ust. 1 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (konwencjonalna skrzynka poczty elektronicznej).

Jeżeli w nielicznych Urzędach - “polskie czcionki” w naszym wniosku nie wyświetlają się właściwie - może to wynikać z niedostosowania systemów Gminy do wymogów Rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.2017.2247 t.j. z 2017.12.05) - można wtedy skorzystać z załączonego pliku word - z tożsamą treścią. 

—————— Część Petycji dotycząca Dyrektora Szkoły  do przekazania do właściwych miejscowo Szkół:

Szanowna Pani 

Szanowny Pan

Dyrektor Szkoły Podstawowej/Zespołu Szkół, etc

Dane Podmiotu wnoszącego petycje znajdują się poniżej oraz - w załączonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29) oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)  Data dostarczenia  zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121 j.t.).

Premabuła Wniosku:

Jak wynika z doniesień medialnych - od dwóch lat - sfery rządowe przywiązują dużą wagę do zagadnień związanych z czystszym powietrzem, ograniczeniem smogu i działaniami proekologicznymi. 

Ad exemplum: https://www.tvp.info/37546189/najciekawsze-materialy/program-czyste-powietrze/#! 

Jak ważką sprawą jest walka ze smogiem i stosowanie ekologicznych źródeł energii  - mniej szkodliwych dla środowiska - wynika z alarmujących statystyk oraz z planowanych środków jakie Rząd planuje przeznaczyć na ten cel.

Z kolei niektóre Jednostki Samorządu Terytorialnego  - w naszym mniemaniu - nie zawsze traktują przedmiotową tematykę z należną atencją - jak wynika z odpowiedzi uzyskiwanych na nasze uprzednio realizowane akcje wnioskowania - gros gmin nie posiada nawet  projektów założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - stosownie do dyspozycji art. 19 ust. Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2017.220 t.j. z 2017.02.06)

Może zatem szkoły - zrealizują modelowo obowiązek wynikający z Art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U.2016.831 z dnia 2016.06.11).

W związku z powyższym, wnosimy:

I) Wniosek -  w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

§1) Na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit c oraz art. 6 ust. 1 pkt. 2 lit. b Ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2014.782 j.t.) - wnosimy o udzielnie informacji publicznej w przedmiocie - gdzie w stronie Internetowej lub w BIP - Dyrektor Szkoły opublikował informację o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej - zgodnie z obowiązkiem określonym w art. 6 ust. 3  Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U.2016.831 z dnia 2016.06.11)

W odpowiedzi wystarczy podać odnośny podać adres URL

§2) Czy - na dzień złożenia przedmiotowego wniosku - Dyrektor Szkoły   jest w posiadaniu aktualnych badań jakości stosownego w budynkach szkolnych oświetlenia wewnętrznego  -  w odniesieniu do obowiązujących w tym zakresie aktualnych Polskich Norm? 

W mniemaniu wnioskodawcy jedną z takich norm jest : PN-EN-12464-1 - ad exemplum: natężenie oświetlenia - na płaszczyźnie roboczej (0,85 m) powinno wynosić min. 300 lx, etc

Jeżeli Dyrektor Szkoły - nie posiada takich danych - wnosimy o wykonanie rekonesansu w tym przedmiocie - jako że sprawa jakości oświetlenia w szkołach wydaje się szczególnie istotna -  choćby w kontekście corocznych wydatków publicznych przeznaczanych na leczenie wad wzroku. Wg rożnych źródeł - wadę wzroku posiada od 35 do 46 % uczniów szkół publicznych.

II) Petycja Odrębna - w trybie ustawy o petycjach 

Treść petycji: 

§3) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w związku z art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j. z 2017.06.27), wnosimy petycję do Dyrektora Szkoły o przeprowadzenie analizy i rozważnie instalacji na dachu budynku Szkoły (ad hoc lub przy okazji kolejnego remontu )  - testowo lub docelowo - systemów fotowoltaicznych polegających na przetwarzaniu z promieniowania światła słonecznego i przekształceniu jej w energię elektryczną.

Działanie tego typu - w naszym mniemaniu idealnie wpisuje się w obowiązek określony w art. 6  Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U.2016.831 z dnia 2016.06.11)

Osnowa Petycji: 

Tego typu działanie - w mniemaniu Wnioskodawcy - może być nie tylko efektywnym sposobem na zrealizowanie przez Dyrektora Szkoły - obowiązku wynikającego z wdrażania co najmniej jednego środka poprawy efektywności energetycznej - ale również może być ciekawym - empirycznym - sposobem na poznanie tej ciekawej tematyki przez uczniów szkoły.

Pytając kilka lat temu o koszty eksploatacji szkolnych kotłowni - uzyskiwaliśmy informacje o szokująco wysokich wydatkach na ten cel, zatem choćby w minimalnym stopniu warto byłoby ograniczyć środki podatników wydatkowane w tym obszarze. 

W odpowiedzi na przedmiotową petycję - prosimy o kilkuzdaniowe, krótkie poinformowanie podmiotu wnoszącego petycję o wnioskach wynikających z przeprowadzonej analizy oraz o ewentualnych planach Jednostki w tym obszarze.

Zastrzegamy możliwość opublikowania wybranych odpowiedzi oraz ewentualnych rankingów - najlepiej dbających o ochronę środowiska szkół - na naszym portalu www.gmina.pl

W mniemaniu Wnioskodawcy, w krajach najbardziej rozwiniętych - kładzie się olbrzymi nacisk na edukację Uczniów  w obszarze odnawialnych źródeł energii - na lekcjach związanych z ochroną środowiska - Uczniowie mają okazję empirycznie poznać działanie ogniw fotowoltaicznych, a specjalistyczne oprogramowanie stosowane w tym zakresie do prezentacji - wspomaga uzyskiwać informacje o możliwościach, wadach i efektach stosowania tego typu źródeł energii.

Fakultatywnie - jeśli szkoła jest zainteresowana bezpłatnym przetestowaniem - przez 30 dni - inteligentnego, światowej klasy oprogramowania - w wersji edukacyjnej - do modelowania działania ogniw fotowoltaicznych - wnosimy aby do udzielonej na petycję odpowiedzi dodać zdanie:

“Szkoła jest zainteresowana bezpłatnym przetestowaniem - przez 30 dni - inteligentnego oprogramowania  - w wersji edukacyjnej - do projektowania systemów fotowoltaicznych  PV*SOL® - Valentin Software”

W rzeczonej sprawie można również porozmawiać telefonicznie ze specjalistą: tel. 607-773-377 

Prosimy o niewykonywanie pod wyżej wzmiankowany numer - telefonów dot. merytoryki wniosku.

Notabene pozwalamy sobie przypomnieć, że podjęcie jakichkolwiek działań przez Dyrektora powinno być poprzedzone analizą stanu faktycznego (innych petycji tego typu) oraz dokumentacji, tak aby wszystkie ewentualne czynności były prowadzone z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz postępowania lege artis.

§3a) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku na adres: efektywnosc-kompleksowa@samorzad.pl

§4) Wnosimy, aby odpowiedź udzielona w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05), znajdowała się w treści zwrotnej wiadomości e-mail, wysłanej pod adres e-mail: efektywnosc-kompleksowa@samorzad.pl 

Ponownie podkreślamy, że w naszej ocenie sprawa dotyczy istotnych elementów związanych ochroną środowiska i w konsekwencji z polepszaniem jakości życia i komfortu Mieszkańców/Uczniów.

Na mocy przepisów Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29) do niniejszego wniosku został dołączony plik podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym identyfikujący nadawcę (Współwnioskodawcę) lub współtwórcę niniejszego wniosku, którego Tożsamość ujawniona poniżej oraz w załączonym pliku.

Podmiot Składający Petycję:
Osoba Prawna
Szulc-Efekt  sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
KRS: 0000059459
www.gmina.pl    www.samorzad.pl
Kapitał Zakładowy: 222 000,00 pln

Dodatkowe informacje:

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)  osobą reprezentująca Podmiot wnoszący petycję jest Prezes Zarządu Adam Szulc. 

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy  petycja niniejsza została złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest: efektywnosc-kompleksowa@samorzad.pl

Komentarz do Wniosku: 

Pomimo, iż w rzeczonym wniosku powołujemy się na art. 241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 t.j. z dnia 2016.01.07) -  w naszym mniemaniu niniejszy  przedmiotowy wniosek/wnioski  - nie powinny być rozpatrywane w trybie KPA. 

W głównej mierze - przedmiotowy wniosek powinien być procedowany w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)  lub odpowiednio Ustawy o dostępie do informacji publicznej (wynika to zazwyczaj z jego treści i powołanych podstaw prawnych). Zatem - wg. Wnioskodawcy niniejszy wniosek może być jedynie fakultatywnie rozpatrywany - jako optymalizacyjny w związku z art. 241 KPA. 

W naszych wnioskach często powołujemy sie na  wzmiankowany art. 241 KPA - scilicet: "Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.” - w sensie możliwości otwarcia procedury sanacyjnej. 

Każdy Podmiot mający styczność z Urzędem - ma prawo i obowiązek - usprawniać struktury administracji samorządowej. 

Decydenci mogą również dokonać własnej interpretacji  - zgodnie z brzmieniem art. 222 KPA.

Nazwa Wnioskodawca - jest dla uproszczenia stosowna jako synonim nazwy “Podmiot Wnoszący Petycję” - w rozumieniu art. 4 ust. 4 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)

Pozwalamy sobie również przypomnieć, że  ipso iure art. 2 ust. 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej “ (…) Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Wnioskodawca   - pro forma podpisał - niniejszy wniosek -  bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym  (w załączeniu stosowne pliki) - choć według aktualnego orzecznictwa brak podpisu elektronicznego nie powoduje bezprzedmiotowości wniosku, stosownie do orzeczenia: Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie I OSK 1277/08.  Podkreślamy jednocześnie, iż przedmiotowy wniosek traktujemy jako próbę usprawnienia organizacji działania Jednostek Administracji Publicznej  - w celu lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Do wniosku dołączono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zawiera on taką samą treść, jak ta która znajduje się w niniejszej wiadomości e-mail.  Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, które bez ponoszenia opłat, można uzyskać na stronach WWW podmiotów - zgodnie z ustawą, świadczących usługi certyfikacyjne.

Celem naszych wniosków jest - sensu largo - usprawnienie, naprawa - na miarę istniejących możliwości - funkcjonowania struktur Administracji Publicznej - głownie w Gminach/Miastach  - gdzie jak wynika z naszych wniosków - stan faktyczny wymaga wszczęcia procedur sanacyjnych.

W Jednostkach Pionu Administracji Rządowej - stan faktyczny jest o wiele lepszy.  

Zwracamy uwagę, że Ustawodawca do tego stopnia stara się - poszerzyć spektrum możliwości porównywania cen i wyboru różnych opcji rynkowych oraz przeciwdziałać korupcji w Administracji Publicznej - że nakazał w §6 ust. 2 pkt. 2 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, (…) (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.) -  archiwizowanie, również wszystkich niezamówionych ofert, a co dopiero petycji i wniosków optymalizacyjnych. Cieszy nas ten fakt niemiernie, przyczyni się z pewnością do większej rozwagi w wydatkowaniu środków publicznych. 

Duża ilość powoływanych przepisów prawa w przedmiotowym wniosku, wiąże się z tym, że chcemy uniknąć wyjaśniania intencji i podstaw prawnych w rozmowach telefonicznych - co rzadko, ale jednak, ciągle ma miejsce w przypadku nielicznych JST.

Jeżeli JST nie zgada się z powołanymi przepisami prawa, prosimy aby zastosowano podstawy prawne akceptowane przez JST.

Dobro Petenta i jawność życia publicznego jest naszym nadrzędnym celem, dlatego staramy się również upowszechniać zapisy Ustawowe dotyczące Wnioskowania. Kwestie te Ustawodawca podkreślił i uregulował w art. 63 Konstytucji RP: "Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej." oraz w art. 54 ust. 1 Konstytucji RP "Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji."

Pamiętajmy również o przepisach zawartych inter alia: w art. 225 KPA: "§ 1. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych. § 2. Organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych są obowiązane przeciwdziałać hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo do składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji - do publikacji - o znamionach skargi lub wniosku."

Eksperci NIK piszą: "Niewielka liczba składanych wniosków o udzielenie informacji publicznej, liczba skarg złożonych do WSA, jak również liczba pozwów złożonych do sądów rejonowych, świadczyć może o braku zainteresowania w egzekwowaniu powszechnego prawa do informacji publicznej. Z drugiej strony, realizację tego prawa utrudniają podmioty zobowiązane do pełnej przejrzystości swojego działania, poprzez nieudostępnianie wymaganej informacji publicznej" [Protokół pokontrolny dostępny w sieci Internet: LBY-4101-09/2010]. Mamy nadzieję, zmienić powyższą ocenę, być może nasz wniosek choć w niewielkim stopniu – przyczyni się do zwiększenia tych wskaźników.

Oczywiście - wszelkie ewentualne postępowania - ogłoszone przez Jednostkę Administracji Publicznej - będące następstwem niniejszego wniosku - należy przeprowadzić zgodnie z rygorystycznymi zasadami wydatkowania środków publicznych -  z uwzględnieniem stosowania zasad uczciwej konkurencji, przejrzystości i transparentności -  zatem w pełni lege artis. 

Ponownie sygnalizujemy, że do wniosku dołączono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, które bez ponoszenia opłat, można uzyskać na stronach WWW podmiotów - zgodnie z ustawą, świadczących usługi certyfikacyjne.

drukuj (Petycja w sprawie przeprowadzenia analizy i rozważenia instalacji na budynkach użytkowanych przez Urząd – testowo lub docelowo – systemów fotowoltaicznych polegających na przetwarzaniu z promieniowania światła słonecznego i przekształceniu jej w energię elektryczną)

« wstecz

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

  • http://pruszcz-gdanski.pl
    http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyProjekty finansowane ze środków Unii EuropejskiejWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E