Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Petycja w sprawie dokonania analizy i oceny stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych w BIP jednostki - pod kątem zachowania standardów otwartości danych - scilicet - "danych otwartych"

Podmiot wnoszący petycję:
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

Data złożenia petycji:
20 października 2016 r.

Treść petycji:

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST)  - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2001.142.1591 j.t.)

Dane wnioskodawcy/współwnioskodawcy znajdują się poniżej oraz - w załączonym pliku sygnowanym bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450) oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) - Data dostarczenia - zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121 j.t.)

Preambuła Wniosku: 

Prosimy o udzielanie informacji publicznej i odpowiadanie na petycje -  w możliwie jak najszerszym zakresie - Ostatnie wydarzenia - jakie miały miejsce w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy - związane z aferą reprywatyzacyjną oraz inne tego typu, o których donoszą media - ad exemplum - Artykuł (...) Urząd zapłacił za oprogramowanie podwójnie (...) http://www.haloursynow.pl/artykuly/afera-ze-strona-www-urzad-zaplacil-podwojnie-czy-w,5097.htm

-   pokazują jak istotna jest jawność i transparentność przy wykonywaniu działań i dysponowaniu środkami publicznymi oraz jak ważne jest zachowanie zasad uczciwej konkurencji, ewidencjonowania czynności Decydentów, etc

Wniosek I 

§1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z dyspozycjami Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)  - wnosimy o dokonanie analizy i ocenę stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych w BIP jednostki -  pod kątem zachowania standardów otwartości danych - scilicet - "danych otwartych".

Poniżej znajduje się szczegółowe rozwiniecie definicji danych otwartych - w rozumieniu wnioskodawcy oraz krótki opis otoczenia prawnego.

Wniosek II odrębny: 

Na mocy art. 61 Konstytucji RP w związku z art. 6 ust. 1 pkt. lit. c Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  (Dz.U.2015.2058 z dnia 2015.12.07) - wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie  wyników dokonanej oceny stanu faktycznego dotyczącego jakości publikowanych w BIP jednostki danych -  pod kątem zachowania standardów otwartości danych -  "danych otwartych".

W związku z powyższym, w trybie ww. przepisów wnosimy udzielnie informacji publicznej w przedmiocie wyników oceny stanu faktycznego publikowanych w BIP danych, w skali od 0 do 10 (przy czym 10 jest najwyższą oceną) pod kątem:

§1.1) kompletności danych w BIP?

§1.2) upubliczniania danych w wersji źródłowej (a więc nie w postaci skrótów, podsumowań czy danych zagregowanych) 

§1.3) aktualności danych i szybkości ich publikacji 

§1.4) publikacji danych  wraz z metadanymi w standardowych, otwartych formatach, umożliwiając ich ponowne użycie, niezależnie od wykorzystywanego oprogramowania (np. XML czy CSV) ?

§1.5) możliwości przetwarzania maszynowego -  scilicet: publikowania danych i opisujących je metadanych  w formie ustrukturyzowanej, wraz z opisem pól danych (kluczowe jest zarówno zastosowanie odpowiedniego formatu, jak i odpowiedni opis oraz struktura danych)  jak i elementów metadanych. 

§1.6) ich dostępności  – publikowanie danych w Internecie, z troską o dostępność dla osób z upośledzeniami, przy

wykorzystaniu standardowych i jawnych formatów danych, w sposób, który nie utrudnia ponownego wykorzystania.

§2) Czy w BIP Gminy/Miasta  - zgodnie z dyspozycją art. 11 Ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego z 25 lutego 2016 (Dz.U.2016.352 z dnia 2016.03.15) - utworzono zakładkę "Ponowne wykorzystywanie"

Osnowa Wniosku:

Definicję danych do ponownego wykorzystania dodano do w 2011 r. do Ustawy o dostępie do informacji publicznej na podstawie wytycznych Dyrektywy 2003/98/EC

Notabene Wnioskodawca pozwala sobie zauważyć, że w Jednostkach Administracji Publicznej w naszym Kraju -  definicja ponownego wykorzystania informacji publicznej - czasami jest błędnie interpretowana.

Tymczasem w Intencjach Ustawodawców - w wykładni funkcjonalnej rzeczonych przepisów - kwestia ponownego wykorzystania informacji publicznej - powinna być traktowana jako prawo gospodarcze i społeczne. 

Zatem wzmiankowana Regulacja  - zamiast pojęcia informacji publicznej stosuje szersze pojęcie - Informacji Sektora Publicznego (ISP)

Jak zgodnie twierdzą eksperci -  przedmiotowe dane ISP - pozwalają tworzyć wyższy poziom uwarunkowań społecznych - tzw.  gospodarkę opartą na danych, etc 

§3) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku w trybie §7  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania s. i wniosków. (Dz. U. z dnia 22 styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46) -  na adres e-mail bezpieczne-oprogramowanie@samorzad.pl 

§3a) Wnosimy o to, aby odpowiedź w  przedmiocie powyższych pytań i petycji złożonych na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z  241 KPA (usprawnianie funkcjonowania struktur administracji publicznej) -  została udzielona - zwrotnie na adres e-mail bezpieczne-oprogramowanie@samorzad.pl

§4) Powoływanie się przez wnioskodawcę na związek petycji z art. 241 KPA - prosimy traktować - zgodnie z brzmieniem art. 16 Ustawy o petycjach. 

§5) Wniosek został sygnowany bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do wytycznych Ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450)

Wnioskodawca:
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459
Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln
www.gmina.pl    www.samorzad.pl 
 

Dodatkowe informacje:

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) -  osobą reprezentująca Podmiot wnoszący petycję - jest Prezes Zarządu Adam Szulc 

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy - petycja niniejsza została złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej - a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest: bezpieczne-oprogramowanie@samorzad.pl 

Adresatem Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji.

Wnioskodawca   - pro forma podpisał - niniejszy wniosek -  bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym  (w załączeniu stosowne pliki) - choć według aktualnego orzecznictwa brak podpisu elektronicznego nie powoduje bezprzedmiotowości wniosku, stosownie do orzeczenia: Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie I OSK 1277/08.  Podkreślamy jednocześnie, iż przedmiotowy wniosek traktujemy jako próbę usprawnienia organizacji działania Jednostek Administracji Publicznej  - w celu lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Do wniosku dołączono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zawiera on taką samą treść, jak ta która znajduje się w niniejszej wiadomości e-mail.  Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, które bez ponoszenia opłat, można uzyskać na stronach WWW podmiotów - zgodnie z ustawą, świadczących usługi certyfikacyjne. 

- To że wnioskodawca powołuje sie na art. 241 KPA, nie oznacza że niniejszy wniosek należy procedować w trybie KPA.

W mniemaniu Wnioskodawcy niniejszy wniosek powinien być procedowany w trybie Ustawy o petycjach - lub według oceny Urzędników. 

Rzeczony art. 241 KPA - mówi jedynie - expressis verbis - o konieczności usprawniania i ulepszania struktur administracji publicznej - za pomocą trybu wnioskowego.

Niniejszy wniosek może być  rozpatrywany w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) - art. 241 KPA - podany jest dodatkowo - gdyż celem wniosku jest - sensu largo - usprawnienie, naprawa - na miarę istniejących możliwości - funkcjonowania struktur Administracji Publicznej. 

Zwracamy uwagę, że Ustawodawca do tego stopnia stara się - poszerzyć spektrum możliwości porównywania cen i wyboru różnych opcji rynkowych oraz przeciwdziałać korupcji w Administracji Publicznej - że nakazał w §6 ust. 2 pkt. 2 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, (…) (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.) -  archiwizowanie, również wszystkich niezamówionych ofert, a co dopiero petycji i wniosków optymalizacyjnych. Cieszy nas ten fakt niemiernie, przyczyni się z pewnością do większej rozwagi w wydatkowaniu środków publicznych. 

Duża ilość powoływanych przepisów prawa w przedmiotowym wniosku, wiąże się z tym, że chcemy uniknąć wyjaśniania intencji i podstaw prawnych w rozmowach telefonicznych - co rzadko, ale jednak, ciągle ma miejsce w przypadku nielicznych JST.

Jeżeli JST nie zgada się z powołanymi przepisami prawa, prosimy aby zastosowano podstawy prawne akceptowane przez JST.

Dobro Petenta i jawność życia publicznego jest naszym nadrzędnym celem, dlatego staramy się również upowszechniać zapisy Ustawowe dotyczące Wnioskowania. Kwestie te Ustawodawca podkreślił i uregulował w art. 63 Konstytucji RP: "Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej." oraz w art. 54 ust. 1 Konstytucji RP "Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji."

Z kolei w art. 241 KPA Ustawodawca zachęca do aktywności obywatelskiej, "Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności."

Pamiętajmy również o przepisach zawartych inter alia: w art. 225 KPA: "§ 1. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych. § 2. Organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych są obowiązane przeciwdziałać hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo do składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji - do publikacji - o znamionach skargi lub wniosku."

Eksperci NIK piszą: "Niewielka liczba składanych wniosków o udzielenie informacji publicznej, liczba skarg złożonych do WSA, jak również liczba pozwów złożonych do sądów rejonowych, świadczyć może o braku zainteresowania w egzekwowaniu powszechnego prawa do informacji publicznej. Z drugiej strony, realizację tego prawa utrudniają podmioty zobowiązane do pełnej przejrzystości swojego działania, poprzez nieudostępnianie wymaganej informacji publicznej" [Protokół pokontrolny dostępny w sieci Internet: LBY-4101-09/2010]. Mamy nadzieję, zmienić powyższą ocenę, być może nasz wniosek choć w niewielkim stopniu – przyczyni się do zwiększenia tych wskaźników.

Oczywiście - wszelkie ewentualne postępowania - ogłoszone przez Jednostkę Administracji Publicznej - będące następstwem niniejszego wniosku - należy przeprowadzić zgodnie z rygorystycznymi zasadami wydatkowania środków publicznych -  z uwzględnieniem stosowania zasad uczciwej konkurencji, przejrzystości i transparentności -  zatem w pełni lege artis. 

Ponownie sygnalizujemy, że do wniosku dołączono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zawiera on taką samą treść, jak ta która znajduje się w niniejszej wiadomości e-mail.  Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, które bez ponoszenia opłat, można uzyskać na stronach WWW podmiotów - zgodnie z ustawą, świadczących usługi certyfikacyjne.

Przebieg załatwienia petycji:
Petycję skierowano do stanowiska informatyka i sekretarza miasta celem dokonania analizy treści i oceny jakości danych publikowanych w BIP i udzielenia odpowiedzi wnioskodawcy.

Informacje dotyczące zasięganych opinii w sprawie:
brak

Przewidywany termin załatwienia petycji:
Niezwłocznie

Sposób załatwienia petycji:
W dniu 26 października 2016 r. pismem I.1333.57.2016 udzielono odpowiedzi w formie elektronicznej- mailowo, zgodnie ze wskazaniem zawartym w przedmiotowym wniosku.

drukuj (Petycja w sprawie dokonania analizy i oceny stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych w BIP jednostki - pod kątem zachowania standardów otwartości danych - scilicet - "danych otwartych")

Dokumenty dotyczące petycji

« wstecz

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

  • http://pruszcz-gdanski.pl
    http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E