Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Nabór na wolne stanowisko pracy w Zakładzie Nieuchomości Komunalnych

Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim
Samorządowy Zakład Budżetowy
ul. Grunwaldzka 71 A, 83-000 Pruszcz Gdański
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
STARSZY REFERENT DS. TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNYCH
oferta nr 7/2019 z dnia 30.07.2019 r.
Przewidywany termin zatrudnienia: 01.09.2019 r.
1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe lub średnie,
b) samodzielność, komunikatywność, umiejętność organizacji pracy,
c) znajomość pakietu biurowego MS Office (Excel, Word), umiejętność obsługi poczty e-mail
oraz obsługi urządzeń biurowych,
d) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust.2 i 3 ustawy o pracownikach
samorządowych,
e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw
publicznych.
2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość zagadnień z zakresu gospodarowania nieruchomościami, własności lokali,
ochrony praw lokatora,
b) znajomość zasad funkcjonowania samorządu oraz kompetencji jego organów,
c) umiejętność rozumienia i stosowania prawa,
d) uprawnienia zawodowe w zakresie zarządzania nieruchomościami.
3. Zakres skrócony wykonywanych zadań na stanowisku pracy:
a) Obsługa lokatorów, udzielanie odpowiedzi na pisma, prowadzenie bieżącej korespondencji,
b) współpraca z osobami odpracowującymi zadłużenie,
c) udział w przejmowaniu i przekazywaniu nieruchomości w Zarządzanie na podstawie decyzji
Urzędu Miasta,
d) odczytywanie urządzeń pomiarowych tj. wodomierzy, ciepłomierzy (piwnice, klatki
schodowe, poddasza, studnie wodomierzowe),
e) współpraca z referatami Urzędu Miasta,
f) sprawdzanie w zakresie formalnym i rachunkowym faktur dot. eksploatacji.
4. Warunki pracy:
a) umowa o pracę: pierwsza zawierana jest na czas określony, maksymalnie na 6 miesięcy,
b) praca biurowa, wykonywana w siedzibie Zakładu (w zależności od potrzeby – również
w terenie),
c) stałe godziny pracy: 7.00 – 15.00, wymiar czasu pracy 40 godzin tygodniowo.
5. W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia, Zakład zatrudniał osoby
niepełnosprawne.
6. Wymagane dokumenty:
a) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
b) list motywacyjny (bez podawania danych osobowych podlegających ochronie),
c) kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz staż pracy,
d) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw
publicznych,
f) inne, które kandydat uzna za ważne dla jego przyszłej pracy.
wymagane dokumenty aplikacyjne muszą być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłej
rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)”.
7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach osobiście lub pocztą,
(adres Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim Samorządowy Zakład
Budżetowy ul. Grunwaldzka 71 A, 83-000 Pruszcz Gdański) z dopiskiem:
Dotyczy naboru na stanowisko: Starszy referent ds. techniczno – eksploatacyjnych
oraz na adres e-mail sekretariat@znk.pruszczgd.pl
w terminie do 16.08.2019 r. Decyduje data wpływu do Zakładu.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Zakładu.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Nieruchomości
Komunalnych Samorządowego Zakładu Budżetowego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, przy
ul. Grunwaldzkiej 71 A, który reprezentuje Gminę Miejską Pruszcz Gdański.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
skontaktować pod adresem e-mail iod@pruszcz-gdanski.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na
poszczególne stanowiska pracy oraz prowadzenia spraw kadrowych na podstawie ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a) i c)
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą Komisja rekrutacyjna oraz mogą być: Poczta
Polska S.A. podmioty świadczące dla Administratora usługi prawne oraz inne organy
publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych
osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
1). W przypadku kandydatów którzy nie zostali przyjęci w procesie rekrutacji- przez okres 7 dni
od dnia zakończenia rekrutacji,
2). W przypadku kandydatów którzy zostali zatrudnieni - przez okres przewidziany w Instrukcji
kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. W przypadku, gdy uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.; ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz
obowiązujących regulacji wewnętrznych. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uwzględnienia
Pana/i kandydatury w procesie rekrutacji.
Grzegorz Morawski
Dyrektor
Zakładu Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim
Samorządowego Zakładu Budżetowego

drukuj (Nabór na wolne stanowisko pracy w Zakładzie Nieuchomości Komunalnych)

« wstecz

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

  • http://pruszcz-gdanski.pl
    http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E