Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Straży Miejskiej

Straż Miejska w Pruszczu Gdańskim ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Aplikant Straży Miejskiej, oferta nr 04/2018.

 1. Wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie,
  • ukończone 21 lat,
  • korzystanie z pełni praw publicznych,
  • nienaganna opinia, 
  • sprawność pod względem psychicznym i fizycznym,
  • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
  • uregulowany stosunek do służby wojskowej.
 2. Wymagania dodatkowe:
  • kurs  podstawowy dla strażników gminnych/miejskich,
  • znajomość topografii miasta Pruszcz Gdański,
  • znajomość obsługi komputera,
  • prawo jazdy kat. B.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zakres obejmujący zadania wynikające z Ustawy o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 R. ( Dz. U. nr 123 poz.779 z óźn. zm.)

 1. Warunki pracy:
 • praca w patrolu na terenie miasta Pruszcz Gdański,
 • praca zmianowa przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy przez wszystkie dni w  tygodniu,
 • wynagrodzenie brutto składa się z wynagrodzenia zasadniczego  plus dodatku stażowego

 (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego - zależny od posiadanego stażu pracy)

 • planowane zatrudnienie od dnia 1 czerwca 2018 r.
 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
 1. Wymagane dokumenty:
  • curriculum vitae,
  • list motywacyjny,
  • kserokopia dokumentów poświadczający wykształcenie,
  • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
  • inne dodatkowe kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz staż pracy (świadectwa pracy),
  • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Straży Miejskiej w  Pruszczu Gdańskim ul. Krótka 4 lub pocztą na adres Straży z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko aplikanta Straży Miejskiej w terminie do dnia 18.05.2018 r.

Aplikacje, które wpłyną do Straży Miejskiej w  Pruszczu Gdańskim  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Straży Miejskiej w Pruszczu Gdańskim (www. strazmiejska.pruszczgd.pl) oraz na tablicy ogłoszeń  wewnątrz  budynku Straży Miejskiej w Pruszczu Gdańskim ul. Krótka 4.

Dokumenty kandydatów wybranych i zatrudnionych w Straży Miejskiej w Pruszczu Gdańskim zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Kadrach Straży Miejskiej przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Straż Miejska nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie okresu 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane własnoręcznie i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych    (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych    (t. j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 902).

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Straży Miejskiej)

« wstecz

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

 • http://pruszcz-gdanski.pl
  http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E