Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Nieodpłatna pomoc prawna

Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z dniem 1 stycznia 2016 roku uruchomiono cztery punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Gdańskiego. Poniżej podajemy wszystkie najistotniejsze informacje dotyczące usytuowania punktów, zakresu świadczonych porad oraz osób mogących skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gdańskiego, prowadzonych przez adwokatów i radców prawnych na podstawie porozumienia dnia 29 października 2015 roku (harmonogram)

Punkt 1 – jeden lokal:

 1. Pruszcz Gdański, budynek Powiatu Gdańskiego w którym mieszczą się NZOZ, II piętro, p. 205, ul. Grunwaldzka 25

poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek od 8:00 do 12:00 a w środy od 12:30
do 16:30;

Punkt 2 – dwa lokale:

 1. Kolbudy, budynek Urzędu Gminy przy ul. Staromłyńskiej 1;

poniedziałek od 13:00 do 17:00, wtorek, środa od 9:00 do 13:00.

 1. Przywidz, Gminny Ośrodek Kultury przy ul. Gdańskiej 15;

czwartek, piątek od 14:00 do 18:00.

Pozostałe punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej będą obsługiwane przez organizację pozarządową:

Fundacja pod nazwą: Instytut Aktywizacji Regionów z siedzibą w Gdyni,
ul. Kopernika 20/3, 81-424 Gdynia.

Adres do korespondencji: ul. Wójta Radtkego 53/8, 81-355 Gdynia

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gdańskiego, prowadzonych przez organizację pożytku publicznego

Fundacja pod nazwą: Instytut Aktywizacji Regionów z siedzibą w Gdyni,
ul. Kopernika 20/3, 81-424 Gdynia.

Adres do korespondencji: ul. Wójta Radtkego 53/8, 81-355 Gdynia.

Nieodpłatna pomoc prawna będzie prowadzona przez radców prawnych oraz osoby o których mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

(wraz harmonogramami ich funkcjonowania)

Punkt 3 – 2 lokale:

 1. Cedry Wielkie, budynek Urzędu Gminy przy ul. M. Płażyńskiego 16;

poniedziałek, wtorek, piątek od 9:00 do 13:00.

 1. Suchy Dąb, budynek Urzędu Gminy przy ul. Gdańskiej 17;

środa od 8:00 – 12:00, czwartek od 11:30 – 15:30.

Punkt 4 – 2 lokale:

 1. Pszczółki, budynek Urzędu Gminy przy ul. Pomorskiej 18,

poniedziałek, wtorek, środa od 16:00 do 20:00.

 1. Trąbki Wielkie, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji przy
  ul. Sportowej 4,

czwartek, piątek od 12:00 do 16:00.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA OBEJMUJE:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

lub

 1. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

lub

 1. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NIE OBEJMUJE:

 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

BENEFICJENCI NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ:

1. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”:

 1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przy­znane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.2) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia

lub

 1. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia
  5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863),

lub

 1. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia
  1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693),

lub

 1. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r.
  o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203),

lub

 1. która nie ukończyła 26 lat,

lub

 1. która ukończyła 65 lat,

lub

 1. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

 

2. Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa w:

 1. ust. 1 pkt 1 - wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy spo­łecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 2. ust. 1 pkt 2 - wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
 3. ust. 1 pkt 3 - wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 4. ust. 1 pkt 4 - wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
 5. ust. 1 pkt 5 i 6 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 6. ust. 1 pkt 7 - wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie.
 7. Osoba uprawniona, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.
 8. Osobie uprawnionej, o której mowa w ust. 1 pkt 1-6, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania na podstawie ust. 1 pkt 1- 6, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 1-5.
 9. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 6 oraz ust. 3 i 4, osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złoże­nie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana osobom uprawnionym według kolejności zgłoszeń.

Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej może ustalić inną kolejność z ważnych powodów.

 

« wstecz

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

 • http://pruszcz-gdanski.pl
  http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E