Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Komunikat Burmistrza w sprawie zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych na rok 2019

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Programem Współpracy Miasta Pruszcz Gdański z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 przyjętym Uchwałą Nr LIV/502/2018 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 8 listopada 2018 r. Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Pruszcza Gdańskiego do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych na rok 2019.

1. Celem działania Komisji Konkursowych jest:
1) weryfikacja wyników oceny formalnej ofert dokonanej przez referat merytoryczny, z której sporządzany jest protokół;
2) analiza i dokonanie oceny merytorycznej ofert spełniających kryteria formalne na podstawie kryteriów  określonych w ogłoszeniu konkursowym;
3) przedstawienie propozycji wysokości podziału środków finansowych na poszczególne oferty.

2. Obowiązki członków Komisji Konkursowych:
1) członkowie Komisji rzetelnie i obiektywnie wykonują powierzone im czynności, kierując się wyłącznie przepisami prawa, wiedzą i doświadczeniem;
2) do obowiązków członków Komisji Konkursowych należy w szczególności:
a) czynny udział w pracach Komisji,
b) niezwłoczne informowanie Przewodniczącego o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanie obowiązków członka Komisji,
c) ocena merytoryczna ofert, które przeszły pozytywnie weryfikację formalną, dokonaną przez pracowników referatów organizujących konkurs.

3.   Prawa członków Komisji Konkursowych:
1) członkowie Komisji mają prawo uczestniczyć we wszystkich jej pracach;
2) członkowie Komisji mają prawo wglądu do dokumentów związanych z pracą Komisji (oferty i załączniki) w siedzibie Urzędu w terminie ustalonym z Przewodniczącym Komisji.

4.   Tryb pracy Komisji Konkursowych:
1) Komisje pracują na posiedzeniach w siedzibie Urzędu;
2) prace odbywają się w obecności co najmniej połowy składu Komisji;
3) Komisje podejmują rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego;
4) z prac każdej Komisji sporządza się protokół, z którym zapoznają się i podpisują wszyscy członkowie uczestniczący w pracach Komisji; protokół przedstawia się Burmistrzowi do akceptacji.

Nabór na członków komisji konkursowych odbywa się na załączonym formularzu  w terminie od 27 listopada do 4 grudnia 2018 roku.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z adnotacją „Zgłoszenie na kandydata do komisji konkursowych na rok 2019” do Urzędu Miasta Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego).

Na kandydata do Komisji Konkursowej nie może być zgłoszony przedstawiciel organizacji pozarządowej biorącej udział w konkursie.

Burmistrz powoła Komisje Konkursowe do oceny złożonych ofert na realizację zadań z zakresu:

1) Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
3) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
4) Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

« wstecz

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

  • http://pruszcz-gdanski.pl
    http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E