Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Nabór na kandydatów do komisji konkursowych na rok 2018

KOMUNIKAT

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Programem Współpracy Miasta Pruszcz Gdański z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 przyjętym Uchwałą Nr XL/375/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 8 listopada 2017 r. Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Pruszcza Gdańskiego do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych na rok 2018.

1. Celem działania Komisji Konkursowych jest:

 1. weryfikacja wyników oceny formalnej ofert dokonanej przez referat merytoryczny,
  z której sporządzany jest protokół;
 2. analiza i dokonanie oceny merytorycznej ofert spełniających kryteria formalne na podstawie kryteriów  określonych w ogłoszeniu konkursowym;
 3. przedstawienie propozycji wysokości podziału środków finansowych na poszczególne oferty.

2. Obowiązki członków Komisji Konkursowych:

     1. członkowie Komisji rzetelnie i obiektywnie wykonują powierzone im czynności,kierując  
         się wyłącznie przepisami prawa, wiedzą i doświadczeniem;
     2. do obowiązków członków Komisji Konkursowych należy w szczególności:

 1. czynny udział w pracach Komisji,
 2. niezwłoczne informowanie Przewodniczącego o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanie obowiązków członka Komisji,
 3. ocena merytoryczna ofert, które przeszły pozytywnie weryfikację formalną, dokonaną przez pracowników referatów organizujących konkurs.

3.   Prawa członków Komisji Konkursowych:

 1. członkowie Komisji mają prawo uczestniczyć we wszystkich jej pracach;
 2. członkowie Komisji mają prawo wglądu do dokumentów związanych z pracą Komisji
  (oferty i załączniki) w siedzibie Urzędu w terminie ustalonym z Przewodniczącym Komisji.

4.   Tryb pracy Komisji Konkursowych:

 1. Komisje pracują na posiedzeniach w siedzibie Urzędu;
 2. prace odbywają się w obecności co najmniej połowy składu Komisji;
 3. Komisje podejmują rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym,   w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego;
 4. z prac każdej Komisji sporządza się protokół, z którym zapoznają się i podpisują wszyscy członkowie uczestniczący w pracach Komisji; protokół przedstawia się Burmistrzowi do akceptacji.

Nabór na członków komisji konkursowych odbywa się na załączonym formularzu  w terminie od 24 listopada do 1 grudnia 2017 roku.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z adnotacją „Zgłoszenie na kandydata do komisji konkursowych na rok 2018” do Urzędu Miasta Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego).

Na kandydata do Komisji Konkursowej nie może być zgłoszony przedstawiciel organizacji pozarządowej biorącej udział w konkursie.

Burmistrz powoła Komisje Konkursowe do oceny złożonych ofert na realizację zadań z zakresu:

 1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 2. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 3. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 4. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

drukuj (Nabór na kandydatów do komisji konkursowych na rok 2018)

« wstecz

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

 • http://pruszcz-gdanski.pl
  http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E