Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2015 zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży

Załącznik
do zarządzenia Nr 133/2015

Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 28 maja 2015 r.

 

OGŁOSZENIE Nr 7
z dnia 28 maja  2015
O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
BURMISTRZ PRUSZCZA GDAŃSKIEGO
o g ł a s z a
OTWARTY KONKURS OFERT 
 

na realizację w roku 2015 zadania publicznego z zakresu

Wypoczynku dzieci i młodzieży
 

1. Rodzaj zadania – Wypoczynek dzieci i młodzieży:

organizowanie wypoczynku dzieciom i młodzieży, w tym niepełnosprawnym, podczas wakacji, obejmujące różnorodne formy edukacji i rozwoju na terenie Miasta. W ramach tego zadania mogą być również organizowane jednodniowe wyjazdy m.in. do kina, muzeum, teatru itp.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2015 roku – 27.400 zł.

3. Zasady przyznawania dotacji

1. Warunkiem przyznania dotacji jest wybór oferty przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego oraz podpisanie umowy o wsparcie realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

2. Priorytetem realizacji zadania jest zapewnienie opieki dziennej w okresie wakacyjnym w trybie stacjonarnym.

3. Przyznana dotacja może być przeznaczona w szczególności na:

 1. pokrycie kosztów wyżywienia,
 2. pokrycie kosztów przejazdu oraz biletów wstępu w przypadku wycieczek jednodniowych,
 3. pokrycie kosztów korzystania z sal i obiektów dla celów realizacji zadania,
 4. pokrycie kosztów realizacji programów: kulturalno-oświatowego, sportowo-rekreacyjnego, edukacyjnego, turystycznego,
 5. pokrycie kosztów ubezpieczenia uczestników wypoczynku,
 6. pokrycie wynagrodzenia personelu pedagogicznego i obsługowego,
 7. zakup wyposażenia dla dzieci niezbędnego do funkcjonowania w czasie pobytu na wypoczynku,
 8. zakup nagród dla uczestników wypoczynku za udział w konkursach.

4. Z dotacji nie mogą być finansowane w szczególności wydatki z tytułu:

 1. zapłaty kar, mandatów i innych opłat sanacyjnych nałożonych na oferenta lub osoby z nim zrzeszone,
 2. zobowiązań oferenta z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych, oraz kosztów obsługi zadłużenia,
 3. opłat i prowizji bankowych,
 4. prowadzenia obsługi księgowej,
 5. wszelkich kosztów zarządu i administracji oraz wszelkich kosztów o charakterze ogólnym, dotyczących m.in.: kosztów utrzymania biur, telekomunikacyjnych, wyposażenia, materiałów itp.;

5. Dofinansowaniu nie podlega wypoczynek organizowany w trybie wyjazdowym.

6. Organizatorzy wypoczynku są zobowiązani do zapewnienia bezpiecznych warunków wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej.

4. Termin i warunki realizacji zadania:

1. termin realizacji zadania ustala się na okres nie dłuższy niż od 26 czerwca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r.;

2. zadanie powinno być wykonane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową o wsparcie realizacji zadania oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

5. Miejsce i termin składania ofert.

Oferty na realizację zadania opisanego w pkt 1 należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 18 czerwca 2015 roku na adres: Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim, ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia z adnotacją „Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu Wypoczynku dzieci i młodzieży”. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego. Zaleca się aby podmioty, które składają kilka ofert w różnych konkursach i dziedzinach, złożyły każdą ofertę w odrębnej kopercie. 

Oferta winna zostać sporządzona według wzoru oferty realizacji zadania publicznego stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) wraz z następującymi załącznikami:

 1.  kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (dopuszcza się możliwość złożenia aktualnego odpisu KRS wydrukowanego ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości, który nie wymaga podpisu; odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany),
 2. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów).

W przypadku złożenia kserokopii dokumentów wymienionych w pkt. 1 i 2 kopia musi zawierać klauzulę „za zgodność z oryginałem” wraz z czytelnym podpisem osoby upoważnionej do potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem, umieszczone na każdej stronie dokumentu.
 

6. Termin dokonania wyboru oferty, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

1. złożone oferty podlegają ocenie pod względem formalnym przez Referat Oświaty, Kultury i Sportu;

2. oceny merytorycznej ofert dokonuje komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego;

3. dokonując oceny merytorycznej ofert komisja konkursowa w szczególności:

 1. ocenia możliwości realizacji zadania przez organizację pozarządową, w tym proponowany przez nią wkład własny, nie niższy niż 10 % wartości zadania,
 2. ocenia spójność celu realizacji zadania określonego w ogłoszeniu oraz w ofercie z zakresem rzeczowym zadania, harmonogramem i kosztorysem,
 3. uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
 4. sprawdza oferty pod względem rachunkowym;

4. przedstawiony w ofercie harmonogram powinien być szczegółowy, rzetelny i realny;

5. przedstawiony w ofercie kosztorys powinien być rzetelny, celowy i miarodajny do okresu wykonywania zadania;

6. zadanie powinno być zgodne z Programem Współpracy Miasta Pruszcz Gdański z organizacjami pozarządowymi na rok 2015;

7. oferty obejmujące swoim terminem realizacji jak najdłuższy okres (przewidziany w niniejszym konkursie) będą odpowiednio wyżej punktowane;

8. podmioty realizujące zadanie powinny posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze, w tym wykwalifikowaną kadrę oraz dostęp do obiektu dostosowanego do uczestników i rodzaju wypoczynku z zapewnieniem bezpiecznych warunków wypoczynku;

9. decyzję o wyborze podmiotu, któremu zostaną zlecone zadania podejmuje Burmistrz Pruszcza Gdańskiego, po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej do dnia 23.06.2015 r.;

10. Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny;

11. wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Pruszcz Gdański, niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu; 

12. z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana  zostanie zawarta umowa o powierzenie realizacji zadania, wg ramowego wzoru umowy, określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

7. Zrealizowane przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański  w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju:

1. zadanie publiczne z zakresu Edukacyjnej opieki wychowawczej – Wypoczynek dzieci i młodzieży w 2013 roku zostało zrealizowane za łączną kwotę 26.000 zł.;

2. zadanie publiczne z zakresu Wypoczynku dzieci i młodzieży w 2014 roku zostało zrealizowane za łączną kwotę 19.666 zł.

Zarządzenie nr 133/2015 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2015 z zakresu Wypoczynku dzieci i młodzieży

« wstecz

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

 • http://pruszcz-gdanski.pl
  http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E