Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenie nr 3 o otwartym konkursie ofert

Załącznik
do zarządzenia Nr 11 / 2014
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 5 grudnia 2014 r.

 

OGŁOSZENIE Nr 3
z dnia 5 grudnia 2014 r.

O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
BURMISTRZ PRUSZCZA GDAŃSKIEGO
o g ł a s z a
OTWARTY KONKURS OFERT 

na realizację w roku 2015 zadania publicznego z zakresu

działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
 

1. Rodzaj zadania –

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, będących mieszkańcami Puszcza Gdańskiego, polegająca na promowaniu i wspieraniu aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz uczestnictwa osób w wieku emerytalnym w życiu społecznym.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2015 roku – 60.000,00 zł.

3. Zasady przyznawania dotacji.

Warunkiem przyznania dotacji jest wybór oferty przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego, podpisanie umowy o wsparcie realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Z dotacji nie mogą być finansowane w szczególności wydatki z tytułu:

1) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sanacyjnych nałożonych na oferenta lub osoby z nim zrzeszone,

2) zobowiązań oferenta z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych, oraz kosztów obsługi zadłużenia,

3) opłat i prowizji bankowych,

4) prowadzenia obsługi księgowej,

5) wszelkich kosztów zarządu i administracji oraz wszelkich kosztów o charakterze ogólnym, dotyczących m.in.: kosztów utrzymania biur, telekomunikacyjnych, wyposażenia, materiałów itp.;

4. Termin i warunki realizacji zadania:

1) termin realizacji zadania ustala się na okres nie dłuższy niż od 15 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.;

2) zadanie powinno być wykonane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową o powierzenie realizacji zadania oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie;

3) oferent powinien dysponować kadrą i zapleczem odpowiednim do realizacji zadania;

4) od oferentów oczekuje się w szczególności podjęcia działań w zakresie:

 1. prowadzenia zajęć, wykładów i prelekcji przez specjalistów z różnych dziedzin,
 2. prowadzenia warsztatów i zajęć rozwijających zainteresowania, umiejętności praktyczne,
 3. prowadzenia zajęć rekreacyjno – usprawniających rozwijających sprawność fizyczną,
 4. prowadzenia działań edukacyjnych skierowanych szczególnie na rzecz uczestników uniwersytetu trzeciego wieku,
 5. integracji środowiska seniorów,
 6. aktywizacji intelektualnej i społecznej seniorów poprzez wspieranie między innymi organizacji wykładów i prelekcji;

5. Miejsce i termin składania ofert.

Oferty na realizację zadania opisanego w pkt 1 należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 30 grudnia 2014 roku na adres: Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim, ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia z adnotacją „Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym”. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Pruszcz Gdański!!! Zaleca się aby podmioty, które składają kilka ofert w różnych konkursach                   i dziedzinach, złożyły każdą ofertę w odrębnej kopercie.    

Oferta winna zostać sporządzona według wzoru oferty realizacji zadania publicznego stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) wraz z następującymi załącznikami:

1) kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (dopuszcza się możliwość złożenia aktualnego odpisu KRS wydrukowanego ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości, który nie wymaga podpisu; odpis musi być zgodny                 z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany),

2) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).

W przypadku złożenia kserokopii dokumentów wymienionych w pkt. 1 i 2 kopia musi zawierać klauzulę „za zgodność z oryginałem” wraz z czytelnym podpisem osoby upoważnionej do potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem, umieszczone na każdej stronie dokumentu.

6. Termin dokonania wyboru oferty, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

1) złożone oferty podlegają ocenie pod względem formalnym przez Referat Oświaty, Kultury i Sportu;

2) oceny merytorycznej ofert dokonuje komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego;

3) dokonując oceny merytorycznej ofert komisja konkursowa w szczególności:

 1. ocenia możliwości realizacji zadania przez organizację pozarządową, w tym proponowany przez nią wkład własny, nie niższy niż 20 % wartości zadania,
 2. ocenia spójność celu realizacji zadania określonego w ogłoszeniu oraz w ofercie z zakresem rzeczowym zadania, harmonogramem i kosztorysem,
 3. uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
 4. sprawdza oferty pod względem rachunkowym;

4) przedstawiony w ofercie harmonogram powinien być rzetelny i realny;

5) przedstawiony w ofercie kosztorys powinien być rzetelny, celowy i miarodajny do okresu wykonywania zadania;

6) zadanie powinno być zgodne z Programem Współpracy Miasta Pruszcz Gdański z organizacjami pozarządowymi na rok 2015;

7) decyzję o wyborze podmiotu, któremu zostaną zlecone zadania podejmuje Burmistrz Pruszcza Gdańskiego, po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej do dnia 09.01.2015 r.;

8) Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny;

9) wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Pruszcz Gdański, niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu;  

10) z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana  zostanie zawarta umowa o wsparcie realizacji zadania, wg ramowego wzoru umowy, określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

7. Zrealizowane przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański  w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju:

W 2013 roku Gmina Miejska Pruszcz Gdański nie realizowała zadania pn.: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, ale wsparła zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu adresowane do seniorów, udzielając dotacji w łącznej kwocie 7.500 zł.

W 2014 roku Gmina Miejska Pruszcz Gdański nie realizowała zadania pn.: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, ale wsparła zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu adresowane do seniorów, udzielając dotacji w łącznej kwocie 11.000 zł.

« wstecz

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

 • http://pruszcz-gdanski.pl
  http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E