Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego ogłasza konkurs ofert

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 303/2016

Burmistrza Pruszcza Gdańskiego

z dnia 12 lutego 2016 r.

 

OGŁOSZENIE

O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Program szczepień profilaktycznych przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2016 – 2018 realizowany w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański”.

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego

z siedzibą w Pruszczu Gdańskim przy  ul. Grunwaldzkiej 20,

ZAPRASZA

do składania ofert w konkursie na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Program szczepień profilaktycznych przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2016 – 2018 realizowany w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański”.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Konkurs ogłasza się na podstawie art. 48 oraz art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 581, poz. 396, poz. 1269, poz. 1240, poz. 1365, poz. 1569, poz.  1692, poz. 1735, poz. 1830, poz. 1844, poz. 1991; z 2014 r. poz. 1499; z 2016 r. poz. 65).

Konkurs dotyczy programu polityki zdrowotnej pn.: „Program szczepień profilaktycznych przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2016 – 2018 realizowany w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański”, przyjętego Uchwałą Nr XIII/103/2015 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 28 października 2015 r., opublikowaną w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Pruszcz Gdański pod adresem:

http://www.e-bip.pl/Start/51/ActDetails/122422

Konkurs przeznaczony jest dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Na realizację ww. zadania w ramach konkursu przeznacza się:

 1. w 2016 r. kwotę 83 400,00 zł na zaszczepienie 139 dziewczynek,
 2. w 2017 r. kwotę 76 800,00 zł na zaszczepienie 128 dziewczynek,
 3. w 2018 r. kwotę 77 400,00 zł na zaszczepienie 129 dziewczynek.

Beneficjentami ww. zadania w ramach konkursu są dziewczynki w wieku 13 lat zamieszkałe na terenie miasta Pruszcz Gdański.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu, odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny oraz zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

PRZEDMIOT KONKURSU

 1. Zakup szczepionek czterowalentnych dopuszczonych do sprzedaży w Polsce oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania,
 2. przeprowadzenie akcji informacyjno – edukacyjnej wśród rodziców/opiekunów prawnych, dzieci - adresatów programu w szkołach objętych programem, na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, zakończonej przeprowadzeniem badania ankietowego o szczepieniach przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego HPV oraz o szczepieniach ochronnych,
 3. przekazanie materiałów informacyjno – edukacyjnych dot. zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w formie papierowej rodzicom/opiekunom biorącym udział w prelekcji,
 4. uzyskanie zgody na przeprowadzenie cyklu szczepień profilaktycznych
  od rodziców/opiekunów prawnych dzieci - beneficjentów programu,
 5. przeprowadzenie badania lekarskiego kwalifikującego do szczepienia przed każdą dawką szczepienia oraz poinformowanie w trakcie wizyty rodziców/opiekunów dziecka o możliwych powikłaniach oraz sposobie postępowania w przypadku wystąpienia odczynów poszczepiennych,
 6. wykonanie usługi szczepień przeciwko wirusom HPV (3 dawki) dziewcząt zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, urodzonych
  w 2003 roku, a które rozpoczną szczepienie w roku 2016, urodzonych w 2004 roku, które rozpoczną szczepienie w roku 2017 oraz urodzonych w 2005 roku,
  które rozpoczną szczepienie w roku 2018,
 7. przeprowadzenie badania ankietowego z realizacji niniejszego programu polityki zdrowotnej,
 8. dokonanie stosownych wpisów potwierdzających wykonanie szczepień w dokumentacji medycznej,
 9. prowadzenie rejestru uczestników programu,
 10. umieszczenie w widocznym miejscu informacji o finansowaniu niniejszego programu
  ze środków budżetowych Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, oraz informowanie zainteresowanych programem przedstawicieli środków masowego przekazu o udziale Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w jego realizacji.

Ww. zakres świadczeń w ramach programu zdrowotnego musi być realizowany przez oferenta w całości w miejscu wskazanym w ofercie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty spełniające wymagania określone w szczegółowych warunkach przeprowadzenia konkursu ofert.

Obowiązujące formularze ofert można odebrać w Referacie Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim, ul. Grunwaldzka 20, pokój nr 7, codziennie od godz. 800
do godz. 1500

Ustala się:

 1. termin składania ofert do dnia 1 marca 2016 r. do godz. 1530,
 2. termin otwarcia ofert w dniu 7 marca 2016 r. o godz. 1200 - sala posiedzeń Urzędu Miasta Pruszcz Gdański,
 3. termin rozstrzygnięcia konkursu do dnia 21 marca 2016 r.
   

Ofertę pod rygorem odrzucenia należy składać w ww. terminie w formie pisemnej,
w zamkniętej kopercie opatrzonej adresem oferenta (pieczęcią oferenta) z dopiskiem „Konkurs ofert na wybór realizatora programu HPV 2016 - 2018”, w sekretariacie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański, przy  ul. Grunwaldzkiej 20.

Oferta przesłana pocztą lub pocztą kurierską będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli zostanie dostarczona do sekretariatu Urzędu Miasta Pruszcz Gdański do dnia 1 marca 2016 r.

Umowa na realizację programu zawarta zostanie niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu ofert.

Przewidywany termin rozpoczęcia świadczeń nastąpi od dnia podpisania umowy, a zakończenie planowane jest na dzień 31 grudnia 2018 r.

« wstecz

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

 • http://pruszcz-gdanski.pl
  http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyProjekty finansowane ze środków Unii EuropejskiejWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E