Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Zarządzenie nr 661/2014 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 19 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 661/2014
BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

 z dnia 19 maja 2014 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na przeprowadzenie „Programu profilaktyki wad postawy u dzieci z klas od 0 do VI realizowanego przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański w 2014 roku”.    

Na podstawie art. 30 ust.1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 z późn. zm.),  art. 48  ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zarządza się ogłoszenie konkursu ofert na przeprowadzenie „Programu profilaktyki wad postawy u dzieci z klas od 0 do VI realizowanego przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański w 2014 roku”.

 § 2

Ustala się:

1) termin składania ofert do dnia 3 czerwca 2014 r.;

2) termin otwarcia ofert w dniu 4 czerwca 2014 r.;

3) rozstrzygnięcie konkursu w dniu 5 czerwca 2014 r.

   § 3

Zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Burmistrz Pruszcza Gdańskiego na wniosek powołanej przez niego Komisji konkursowej.

  § 4

  1. Przyjmuje się treść ogłoszenia o konkursie, szczegółowe warunki przeprowadzenia konkursu ofert, wzór oferty oraz wzór umowy, które stanowią załączniki 1 - 4 do niniejszego zarządzenia.
  2. Ogłoszenie zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta Pruszcz Gdański oraz  tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

§ 5

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zastrzega sobie prawo wyboru więcej niż jednej oferty oraz zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych.

§ 7

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

            Burmistrz Pruszcza Gdańskiego

                             /-/ Janusz Wróbel

« wstecz

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

  • http://pruszcz-gdanski.pl
    http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyProjekty finansowane ze środków Unii EuropejskiejWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E