Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego ogłasza konkurs ofert

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego

z siedzibą w Pruszczu Gdańskim przy  ul. Grunwaldzkiej 20,

OGŁASZA KONKURS OFERT

na wybór realizatora szczepień profilaktycznych przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2013 – 2015 realizowanego w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański.

I. OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

 1. Organizatorem konkursu ofert na wybór realizatora szczepień profilaktycznych  przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2013 – 2015 realizowanego w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański, dziewcząt urodzonych w latach: 2000, 2001 i 2002 w ramach programu zdrowotnego pn.: „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2013 – 2015 realizowanego w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański” zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański jest Burmistrz Pruszcza Gdańskiego, jako udzielający zamówienia.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
 3. Postępowanie prowadzone jest na podstawie:
  1) art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej  finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z  późn. zm.),
  2) uchwały Nr XXX/292/2013 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2013 – 2015 realizowanego w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański”,
  3) oferta powinna być kierowana przez Oferentów na adres: Urząd Miasta Pruszcz Gdański, 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20 z dopiskiem „Konkurs ,na  szczepienia profilaktyczne przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2013 – 2015 realizowanego w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański”.
 4. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny oraz zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 5. Oferentowi przysługuje prawo wniesienia protestu w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

II. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE KONKURSU

1. Przedmiot konkursu obejmuje:

1) zakup szczepionek przeciwko wirusom HPV  (3 dawki) – zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania,
2) wykonanie usługi szczepień przeciwko wirusom HPV (3 dawki) dziewcząt zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański urodzonych w latach: 2000, 2001 i 2002, w tym przeprowadzenie badania lekarskiego kwalifikującego do szczepienia przed każdą dawką szczepienia,
3) szczepieniami będą objęte w roku 2013 dziewczęta urodzone w 2000 roku, w roku 2014 dziewczęta urodzone w 2001 roku, a w roku 2015 dziewczęta urodzone w 2002 roku zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański,
4) edukację rodziców/opiekunów prawnych poprzez przekazanie informacji o zasadności i istocie szczepienia przeciwko wirusom HPV,
5) przeprowadzenie kampanii informacyjno – edukacyjnej obejmującej rozpowszechnienie informacji o Programie.

2. W ramach realizacji przedmiotu konkursu zaszczepionych zostanie w roku 2013  około 155 dziewcząt urodzonych w 2000 roku, w roku 2014 około 142 dziewcząt urodzonych w 2001 roku oraz w roku 2015 około 136 dziewcząt urodzonych w 2002 roku, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański. Liczba ta może ulec zmianie w zależności od uzyskania od rodziców/opiekunów prawnych zgody na zaszczepienie, a także ze względu na zmianę liczby dziewcząt zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański z uwagi na ruch migracyjny.

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

 1. Udzielający zamówienia wymaga przygotowania i złożenia kompletnej oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w powołanych wyżej przepisach oraz warunkach niniejszego konkursu, a także zawartych w „Programie  szczepień profilaktycznych przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2013 – 2015 realizowanego w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański”.
 2. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej na formularzu wg wzoru określonego w zarządzeniu. Formularze dostępne są w siedzibie udzielającego zamówienia lub na jego stronie internetowej - www.pruszcz-gdanski.pl.
 3. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.
 4. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w sposób przejrzysty i czytelny.
 6. Oferta nieczytelna podlega odrzuceniu.
 7. Każda strona złożonej oferty musi być ponumerowana i podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.
 8. W przypadku złożenia i podpisania oferty przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
 9. Cena oferowana powinna być podana cyfrowo i słownie.
 10. Ewentualne poprawki w treści oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
 11. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę, jeśli przed upływem terminu składania ofert w formie pisemnej powiadomi o tym  udzielającego zamówienia.
 12. Kompletną ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy składać
  w zapieczętowanej kopercie zaadresowanej do udzielającego zamówienia i opatrzonej napisem: „Konkurs na szczepienia profilaktyczne przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2013 – 2015 realizowanego w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański”.

IV. WYMAGANIA STAWIANE OFERENTOM

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty wykonujące działalność leczniczą.

V. WYKAZ NIEZBĘDNYCH OŚWIADCZEŃ  I DOKUMENTÓW WYMAGANYCH
OD OFERENTÓW

 1. Wymagane oświadczenia:
  1) oświadczenie, że Oferent zapoznał się z treścią ogłoszenia oraz z warunkami dotyczącymi przedmiotu konkursu ofert;
  2) oświadczenie, że Oferent zapoznał się i akceptuje warunki i wzór umowy;
  3) oświadczenie, że Oferent zobowiązuje się do wykonywania zakresu świadczeń zdrowotnych wynikających z warunków dotyczących przedmiotu konkursu ofert w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2015 r.;
  4) oświadczenie w sprawie zdolności organizacyjno – prawnej i finansowej do udzielania świadczeń zdrowotnych w ilości wskazanej w ofercie;
  5) wskazanie liczby i kwalifikacji zawodowej osób udzielających określonych świadczeń zdrowotnych;
  6) oświadczenie, że Oferent posiada tytuł prawny do lokalu (lub promesę na korzystanie z lokalu, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne;
  7) oświadczenie, że Oferent nie zalega z płatnościami podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;
  8) inne dokumenty i oświadczenia oraz informacje mogące mieć zdaniem oferenta wpływ na merytoryczną wartość składanej oferty.
 2. Wymagane dokumenty (potwierdzone za zgodność z oryginałem)
  1) kopia wpisu do rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej,
  2) kopia wpisu do rejestru praktyk indywidualnych lub kopia decyzji Wojewody o wpisie do rejestru zakładów opieki zdrowotnej,
  3) kopia polisy OC w zakresie przedmiotu postępowania.

VI. KAMPANIA INFORMACYJNO – EDUKACYJNA, ORGANIZACJA SZCZEPIEŃ

W celu przeprowadzenia szczepień Oferent zobowiązany jest do:

 1. przedstawienia udzielającemu zamówienia harmonogramu kampanii informacyjno – edukacyjnej w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy,
 2. przeprowadzenia kampanii informacyjno – edukacyjnej obejmującej rozpowszechnienie informacji o Programie,
 3. edukacji rodziców/opiekunów prawnych poprzez przekazanie informacji o zasadności i istocie szczepienia przeciwko wirusom HPV,
 4. uzyskania pisemnej zgody od rodzica/opiekuna prawnego dziecka na wykonanie cyklu szczepień obejmującego 3 dawki ,
 5. przyjmowania zgłoszeń, informowania o terminach szczepienia i rejestracji pacjentów we własnym zakresie, poprzez udostępnienie przynajmniej jednej linii telefonicznej,
 6. zakupu szczepionek przeciwko wirusom HPV oraz zakupu materiałów niezbędnych do realizacji zadania,
 7. przeprowadzenia badania lekarskiego kwalifikującego do szczepienia przed każdą dawką szczepienia,
 8. wykonania szczepień przeciwko wirusom HPV dziewcząt urodzonych w latach: 2000, 2001 i 2002 zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański,
 9. umieszczenia w widocznym miejscu informacji o finansowaniu Programu ze środków budżetowych Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański oraz informowania zainteresowanych Programem przedstawicieli środków masowego przekazu o udziale Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w jego realizacji.

VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Kompletne oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Szczepienia profilaktyczne przeciwko rakowi szyjki macicy, wywoływanego przez wirusy HPV” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 czerwca 2013 r. do godz. 1530 w Sekretariacie Burmistrza – Urzędu Miasta Pruszcz Gdański, 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20 lub nadesłać drogą pocztową na ww. adres (decyduje data wpływu do urzędu).

VIII. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH KONKURSU

 1. Oferent winien zapoznać się ze wszystkimi warunkami i dokumentami niniejszego konkursu.
 2. Oferent może wystąpić z zapytaniem dotyczącym warunków konkursu ofert.
 3. Termin przyjmowania zapytań upływa na 4 dni przed terminem składania ofert.
 4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 5. Ze szczegółowymi warunkami konkursu Oferent może zapoznać się na stronach miejskiego portalu internetowego (www.pruszcz-gdanski.pl), w prasie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.
 6. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu ofert udzielane będą przez Referat Spraw Społecznych pod nr telefonu: (058) 775 99 56; (058) 775 99 62;  oraz przez Sekretarza Miasta pod nr telefonu (058) 775 99 38; tel. kom. 603 933 763 w godz. 730 – 1530.

IX. KOMISJA KONKURSOWA, MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT, ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. W celu przeprowadzenia konkursu ofert Burmistrz Pruszcza Gdańskiego powoła w drodze odrębnego zarządzenia Komisję konkursową.
 2. Podstawowym kryterium wyboru oferty będzie uśredniona cena świadczenia, która będzie zawierała: cenę brutto 3 dawek szczepionki,  badanie lekarskie kwalifikujące do szczepienia przed każdą dawką, koszt szczepienia, koszt edukacji rodziców/opiekunów prawnych oraz innych zadań niezbędnych przy realizacji Programu.
 3. Dodatkowym kryterium, które będzie decydowało o wyborze oferty  będzie propozycja działań informacyjno – edukacyjnych, dotyczących zapobiegania rakowi szyjki macicy, wywoływanego przez wirusy HPV, dla wszystkich uczestników Programu: rodziców /opiekunów prawnych, dziewcząt.  
 4. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w terminie  8 lipca 2013 r. o godz. 1200  w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański.
 5. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję do dnia 15 lipca 2013 r. 
 6. Zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Burmistrz Pruszcza Gdańskiego na wniosek powołanej przez niego odrębnym zarządzeniem Komisji konkursowej.
 7. Gmina zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli prawidłowości realizacji zadania bez konieczności wcześniejszego informowania realizatora zadania o planowanej kontroli. W przypadku stwierdzenia wykorzystania środków publicznych niezgodnie z warunkami konkursu lub umowy, środki te zostaną zwrócone na konto Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański wraz z ustawowymi odsetkami. Jednostka realizująca zadania, wyłoniona w wyniku konkursu, nie może zlecić realizacji zadania innej jednostce pod rygorem unieważnienia umowy.
 8. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy bez podania przyczyn.
 9. Oferty świadczeniodawców uczestniczących w postępowaniu konkursowym nie podlegają zwrotowi.

« wstecz

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

 • http://pruszcz-gdanski.pl
  http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyProjekty finansowane ze środków Unii EuropejskiejWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E