Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Rekrutacja do przedszkoli w Pruszczu Gdańskim

Nabór do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020.

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.):

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział zamieszkałe w Pruszczu Gdańskim dzieci 3-, 4-, 5-, 6- letnie (urodzone w latach 2016-2013) oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny,
 2. Rodzice dzieci zamieszkałych poza Pruszczem Gdańskim mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka wyłącznie w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole/szkoła będzie dysponowało wolnymi miejscami, tym samym nie mogą brać udziału w rekrutacji podstawowej,
 3. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego określa załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 22/2019 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. (http://www.e-bip.pl/Start/51/ActDetails/149169)
 4. W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, składają deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 w przedszkolu/szkole, do której uczęszcza dziecko. W przypadku złożenia przez rodzica deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego, jego dziecko nie bierze udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.
 5. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca jest prowadzone do następujących przedszkoli / szkół:
 1. oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Pruszczu Gdańskim przy ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 1 (zorganizowane w budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 30),
 2. oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Pruszczu Gdańskim przy ul. Tysiąclecia 5 (zorganizowane w budynku przy ul. Tysiąclecia 5 oraz przy ul. Tysiąclecia 3),
 3. oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Matejki w Pruszczu Gdańskim przy ul. Jana Matejki 1,
 4. oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Jana Kasprowicza 16 (zorganizowane w budynku przy ul. Jana Kasprowicza 16 oraz ul. Jana Kochanowskiego 8),
 5. Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Pruszczu Gdańskim przy ul. Niepodległości 10,
 6. Przedszkole Publiczne „Nad Rzeczką” w Pruszczu Gdańskim przy ul. Podkomorzego 20,
 7. Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim przy ul. Żwirki i Wigury 8,
 8. Przedszkole Publiczne „Czwóreczka” w Pruszczu Gdańskim przy ul. Jana Kasprowicza 25,
 9. Przedszkole Publiczne „Geniusz” w Pruszczu Gdańskim przy ul. Obrońców Wybrzeża 31;
 10. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem Elektronicznego systemu rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, dostępnego na stronie pruszczgdanski.formico.pl, na WNIOSEK rodzica, w którym wskazuje wybrane przez siebie przedszkola/szkoły w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych, adresowany i składany do dyrektora przedszkola/szkoły pierwszego wyboru. Rodzic może wybrać maksymalnie trzy przedszkola/szkoły.
 11. Wypełniony w systemie informatycznym wniosek powinien być następnie wydrukowany i, po podpisaniu, złożony w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
 12. Wraz z wnioskiem do placówki pierwszego wyboru należy dostarczyć wszystkie niezbędne załączniki (dokumenty i oświadczenia) potwierdzające spełnianie zaznaczonych we wniosku kryteriów.
 13. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).

Uwaga! W przypadku wybrania przez rodzica więcej niż jednego przedszkola/szkoły złożenie wniosku do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru jest równoznaczne ze złożeniem tego wniosku do wymienionych w tym wniosku przedszkoli/szkół kolejnego wyboru.

 1. Podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
 2. Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola/szkoły pierwszego wyboru lub upoważniony pracownik przedszkola/szkoły.
 3. Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora w każdym przedszkolu/szkole, wskazanym we wniosku. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
 4. żądać od rodziców przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
 5. zwrócić się do Burmistrza Pruszcza Gdańskiego o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach; w tym celu Burmistrz korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji; może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci); o wynikach weryfikacji oświadczeń Burmistrz informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone.

 1. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć:
 1. w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, tzw. KRYTERIA USTAWOWE,
 2. w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale Nr II/16/2018 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański (http://www.e-bip.pl/Start/51/ActDetails/147776) tzw. KRYTERIA LOKALNE.
 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej   wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 2. Rodzic kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia składa następnie pisemne oświadczenie woli przyjęcia do WYBRANEGO przedszkola/szkoły.
 3. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do przedszkola/szkoły jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia i rodzic potwierdził pisemnie wolę przyjęcia i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/szkoły.
 4. Rodzic kandydata, który nie został przyjęty może:
 1. wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola, w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
 2. wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

drukuj (Rekrutacja do przedszkoli w Pruszczu Gdańskim)

« wstecz

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

 • http://pruszcz-gdanski.pl
  http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E