Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Konkurs dla przedszkoli niepublicznych

OGŁOSZENIE
z dnia 17 lutego 2016 r.

O OTWARTYM  KONKURSIE OFERT
BURMISTRZ PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

o g ł a s z a

OTWARTY KONKURS OFERT 

na realizację zadania publicznego

1. Rodzaj zadania – zapewnienie dzieciom stale zamieszkałym w Pruszczu Gdańskim możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach  w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański w roku szkolnym 2016/2017 na warunkach, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.).

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Na realizację zadania planuje się przeznaczyć środki finansowe:

1) od września do grudnia 2016 r. – ok. 1 640 700 zł,

2) od stycznia do sierpnia 2017 r. – ok. 3 281 400 zł.

3. Zasady przyznawania dotacji:

1) o przyznanie dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne i osoby prawne prowadzące na terenie Pruszcza Gdańskiego przedszkola niepubliczne, wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański;

2) dotacja dla niepublicznego przedszkola na realizację zadania objętego konkursem, przysługuje na każde dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym, w wysokości równej kwocie wydatków bieżących przewidzianych na jedno dziecko w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, z tym, że na dziecko niepełnosprawne w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawne dziecko przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański;

3) dotacja przekazywana będzie w 12 częściach, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, przelewem na rachunek bankowy przedszkola;

4) warunkiem ubiegania się o przyznanie dotacji na realizację zadania publicznego jest złożenie przez oferenta zobowiązania do przestrzegania warunków, których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz podanie informacji o planowanej liczbie dzieci;

5) przyznana dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej i może być wydatkowana wyłącznie na pokrycie wydatków określonych w art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

6) do dotacji udzielonej podmiotowi wyłonionemu w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert zastosowanie ma uchwała Nr XIV/121/2015 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 22 grudnia 2015 r. w prawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inne niż Gmina Miejska Pruszcz Gdański osoby prawne, osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r. poz. 4535);

4. Termin i warunki realizacji zadania:

1) termin realizacji zadania ustala się na okres od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r.;

2) podmiot realizujący zadanie objęte otwartym konkursem ofert zobowiązany jest do stosowania następujących zasad, określonych w art. 90 ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, tj.:

a) będzie realizować programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego,

b) czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu nie może być krótszy niż pięć godzin dziennie,

c) opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego, czyli opłata za nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu, prowadzone po czasie, o którym mowa w pkt 2b, wyniesie nie więcej niż 1 zł za godzinę,

d) przeprowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, stosując zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli, określone w rozdziale 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w tym kryteria określone w uchwale Nr V/23/2015 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 25 lutego 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r. poz. 758), zmienionej uchwałą Nr VII/50/2015 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 12 maja 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r. poz. 1732),

e) będzie zatrudniać nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach, tj. w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2015 r. poz. 1264),

f) będzie prowadzić dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustaloną dla przedszkoli publicznych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170 z późn. zm.),

g) zapewni liczbę uczniów w oddziale przedszkolnym nieprzekraczającą maksymalnej liczby uczniów w oddziale przedszkola publicznego, tj. 25 dzieci/oddział,

h) zapewni uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11, tj. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532);

3) ponadto podmiot realizujący zadanie objęte otwartym konkursem ofert, musi zapewnić następujące standardy wychowania przedszkolnego:

a) zapewnić możliwość korzystania z usług świadczonych przez przedszkole w godzinach przynajmniej od 6.30 do 17.00,

b) realizować podstawę programową wychowania przedszkolnego w godz. od 8.00 do 13.00 (czas bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu),

c) pobierać opłaty za wyżywienie w wysokości zbliżonej do opłaty za wyżywienie                 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański,

d) prowadzić w czasie poza realizacją podstawy programowej zajęcia dodatkowe w ramach opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o której mowa w pkt 2c,

4) oferent powinien dysponować kadrą i zapleczem odpowiednim do realizacji zadania.

5. Sposób i termin składania ofert.

1) oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 9 marca 2016 roku do godz. 15.30 w sekretariacie Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim, ul. Grunwaldzka 20,  pok.            nr 13 (liczy się data wpływu do urzędu!!!);

2) oferty, które wpłyną po ww. terminie, nie będą podlegać ocenie;

3) zaleca się, aby ofertę złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją „Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego”;

4) oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z § 5 Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na zapewnieniu możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański, stanowiącego załącznik do uchwały Nr VII/51/2015 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 12 maja 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r. poz. 1735).

6. Termin dokonania wyboru ofert oraz tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

1) oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego;

2) ocena formalna polegać będzie na porównaniu ofert z wymaganiami formalnymi określonymi w niniejszym w ogłoszeniu; podczas tej oceny odrzucone zostaną oferty, które zostały złożone po terminie, podpisane przez osoby nieuprawnione do reprezentowania oferenta i niezawierające wszystkich informacji i dokumentów określonych w § 5 Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na zapewnieniu możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański, stanowiącego załącznik do uchwały Nr VII/51/2015 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 12 maja 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r. poz. 1735);

3) oferty spełniające wymagania formalne podlegać będą ocenie merytorycznej;

4) podczas oceny merytorycznej komisja konkursowa zastosuje następujące kryteria:

a) możliwość organizacji wychowania przedszkolnego, zgodnie z aktualnymi potrzebami gminy,

b) atrakcyjność realizowanych programów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

c) organizację przedszkola pod kątem zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, opieki i wychowania,

d) możliwość zapewnienia dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

e) sposób organizacji zajęć dodatkowych,

f) kwalifikacje osób zajmujących stanowiska pedagogiczne,

g) wyposażenie miejsc wychowania przedszkolnego oraz placu zabaw przed budynkiem przedszkola,

h) doświadczenie w realizacji zadań związanych z organizowaniem wychowania i opieki dla dzieci w wieku przedszkolnym;

5) komisja konkursowa może dokonać oględzin wskazanego w ofercie lokalu przedszkola, w obecności podmiotu prowadzącego przedszkole lub wskazanych przez niego osób;

6) każdy z członków komisji dokonując oceny merytorycznej, przyzna dla każdego z ww. kryteriów punkty w skali od 0 do 20;

7) decyzję o wyborze podmiotu/ów, któremu/ym zostanie zlecone zadanie podejmie Burmistrz Pruszcza Gdańskiego, po zapoznaniu się z rekomendacją komisji konkursowej, nie później niż do 31 marca 2016 r.;

8) ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert podane zostanie do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.pruszcz-gdanski.pl, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański.

7. Zrealizowane przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju:

W 2015 r. i 2016 r. Gmina Miejska Pruszcz Gdański nie zlecała realizacji zadania w trybie, o którym mowa w art. 90 ust. 1d ustawy o systemie oświaty.

« wstecz

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

  • http://pruszcz-gdanski.pl
    http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E