Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Nabór na wolne stanowisko pracy Dyrektora Miejskiego Żłobka Nr 1 „KRÓLA MACIUSIA” w Pruszczu Gdańskim.

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM UL. GRUNWALDZKA 20

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

DYREKTORA

 MIEJSKIEGO ŻŁOBKA NR 1 „KRÓLA MACIUSIA”

W PRUSZCZU GDAŃSKIM

OFERTA NR 6/2013

 

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie  wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z  dziećmi lub średnie i 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi,
 2. osoba, która nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,
 3. wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 4. daje rękojmie należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
 5. osoba niebędąca skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ściganez oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. osoba posiadająca obywatelstwo polskie albo osoba będąca obywatelem państwa Unii Europejskiej lub innego, której na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
 8. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
 2. znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
 3. znajomość kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów dotyczących finansów publicznych,
 4. znajomość kodeksu pracy i przepisów wykonawczych,
 5. znajomość zagadnień dotyczących funkcjonowania Miejskiego Żłobka Nr 1 „Króla Maciusia”w Pruszczu Gdańskim (Uchwała Nr XXXV/325/2013 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 25 września 2013 r.),
 6. umiejętność kierowania pracą zespołu i szybkiego podejmowania decyzji, zdolności organizacyjne, odpowiedzialność, systematyczność, kreatywność, komunikatywnośći odporność na stres,
 7. umiejętność budowania dobrych relacji interpersonalnych.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. organizowanie pracy i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem żłobka oraz kierowanie jego działalnością,
 2. zapewnienie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej, edukacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej nad dziećmi z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb,
 3. organizacja i nadzór nad bezpiecznymi i higienicznymi warunkami dla dzieci oraz pracy dla podległego personelu,
 4. prowadzenie procesu rekrutacji i związanej z tym  dokumentacji, właściwe i zgodne z prawem dysponowanie środkami finansowymi,
 5. wykonywanie czynności związanych ze stosunkiem pracy podległego personelu,
 6. zarządzanie powierzonym majątkiem  i jego należyte zabezpieczenia, terminowe i rzetelne realizowanie zdań.

Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae,
 2. list motywacyjny,
 3. koncepcja funkcjonowania i rozwoju placówki z uwzględnieniem jej specyfiki, celów funkcjonowania i sposobu ich realizacji,
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 6. inne dodatkowe kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 7. kserokopie dokumentów poświadczających dotychczasowy przebieg pracy zawodowej,
 8. oświadczenie o niekaralności,  pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie (w przypadku osób będących obywatelami państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskie kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie znajomości języka polskiego określonego w przepisach o służbie cywilnej).

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Z wybranymi kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. O miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby te zostaną poinformowane telefonicznie. Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną będą proszeni o krótkie przedstawienie swojej wizji żłobka w formie prezentacji.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański lub pocztą na adres urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora Miejskiego Żłobka Nr 1 „ Króla Maciusia „ w Pruszczu Gdańskim w terminie do dnia 20 października 2013 r. (tj.14 dni
od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej). Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta Pruszcz Gdański  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronach miejskiego portalu internetowego (www. pruszcz-gdanski.pl) oraz na tablicy ogłoszeń  wewnątrz  budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej  20 w Pruszczu Gdańskim.

Dokumenty kandydata  wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miasta w Pruszczu Gdańskim zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miasta przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Urząd Miasta nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie okresu 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”(Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
 poz. 926 z późn.  zm.).

 

 

« wstecz

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

 • http://pruszcz-gdanski.pl
  http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E