Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 6m ww. ustawy właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do burmistrza deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ww. ustawy w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, w których ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu, w szczególności w zakresie złożenia deklaracji, obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.

Wymagane dokumenty

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczący nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy określa uchwała nr XXXVI/335/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXII/211/2016 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 lipca 2016 r. Druk przedmiotowej deklaracji do pobrania poniżej.

Załączniki do deklaracji:

  • pełnomocnictwo w przypadku udzielenia pełnomocnictwa,
  • kopia uchwały wspólnoty o wyborze zarządu w przypadku składania deklaracji przez osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną,
  • dokument potwierdzający zużycie wody na cele bytowe w ilości nie większej niż 4 m3 na osobę miesięcznie w przypadku zastosowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego jedno- lub dwuosobowego. Dokumentem takim mogą być w szczególności faktury za zużycie wody wystawione przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. w Pruszczu Gdańskim.

Termin składania deklaracji

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański w terminie:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,

2) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany powierzchni lokalu mieszkalnego.

Sprawy prowadzi

Referat Gospodarki Komunalnej przy ul. Krótkiej 4 w Pruszczu Gdańskim w godzinach pracy urzędu, pokój nr 2, tel.: (58) 775-99-88.

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miasta Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański (sekretariat pokój nr 13, I piętro), tel.: (58) 775-99-21.

Informacje udzielane są przez pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej z siedzibą przy ul. Krótkiej 4 w Pruszczu Gdańskim (pokój nr 2),  tel.: (58) 775-99-88. W tym miejscu istnieje również możliwość złożenia deklaracji.

Sposób i termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański nr 97 8335 0003 0121 1827 2000 0050 za każdy miesiąc z góry w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca.

Po złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaje nadany indywidualny numer rachunku bankowego. Od tego momentu zadeklarowaną opłatę wpłaca się na ten rachunek.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należną opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana w terminie do 15 dni od dnia, w którym złożono deklarację o zmianie.

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec, jednak nie wcześniej niż od lipca 2013 r.

Wysokość opłaty

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn powierzchni lokalu mieszkalnego oraz stawki opłaty określonej w uchwale nr XXXVI/334/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniającej uchwałę nr XXVI/261/2012 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 31 grudnia 2012 r. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 0,69 zł miesięcznie za m2 powierzchni lokalu mieszkalnego w części nie przekraczającej 100 m2 oraz 0,01 zł miesięcznie za m2 powierzchni lokalu mieszkalnego w części przekraczającej 100 m2 przy obowiązku selektywnego zbierania odpadów.

Zgodnie z uchwałą nr XXXVI/334/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 12 lipca 2017 r. właściciele nieruchomości, na których prowadzone są jedno- lub dwuosobowe gospodarstwa domowe mogą wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego pod warunkiem, że odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz złożenia stosownej deklaracji i udokumentowania zużycia wody na cele bytowe w ilości nie większej niż 4 m3 na osobę miesięcznie, według stawek:

1) w zabudowie wielorodzinnej dla gospodarstwa jednoosobowego opłata wynosi 15 zł miesięcznie,

2) w zabudowie wielorodzinnej dla gospodarstwa dwuosobowego opłata wynosi 28 zł miesięcznie,

3) w zabudowie jednorodzinnej dla gospodarstwa jednoosobowego opłata wynosi 38 zł miesięcznie,

4) w zabudowie jednorodzinnej dla gospodarstwa dwuosobowego opłata wynosi 52 zł miesięcznie.

Druki można pobrać w Referacie Gospodarki Komunalnej przy ul. Krótkiej 4 w Pruszczu Gdańskim lub poniżej:

drukuj (Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

  • http://pruszcz-gdanski.pl
    http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E