Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Postanowienie

Pruszcz Gdański, 15 maja 2013 r.

GK-OŚ.6220.16.2.2013.AN

 

POSTANOWIENIE
 

Na podstawie art. 61 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) Burmistrz Pruszcza Gdańskiego
 

wszczyna postępowanie administracyjne
 

na wniosek Pana Krzysztofa Rokity w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjnej kabli elektrycznych z częścią biurowo – socjalną, wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Towarowej w Pruszczu Gdańskim (obr. 21 dz. nr 9/19, obr. 19 dz. nr 48, 18/19).
 

UZASADNIENIE

W myśl art. 73 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia.

W dniu 8 kwietnia 2013 r. do tut. urzędu wpłynął wniosek uzupełniany 30 kwietnia i 15 maja br. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjnej kabli elektrycznych z częścią biurowo – socjalną, wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Towarowej w Pruszczu Gdańskim (obr. 21 dz. nr 9/19, obr. 19 dz. nr 48, 18/19)

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 wyżej cytowanej ustawy organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji jest Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.

POUCZENIE

Osoby biorące udział w postępowaniu mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłaszać uwagi i wnioski w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim przy ul. Krótkiej 4, w pokoju nr 3, w godzinach pracy urzędu.

Strony mają prawo w każdym stadium postępowania przeglądać akta sprawy i sporządzać z nich notatki i odpisy, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje stronom zażalenie.

drukuj (Postanowienie)

« wstecz

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

  • http://pruszcz-gdanski.pl
    http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E