Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Ustny przetarg nieograniczony

Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni ogłasza kolejny ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 1/125, położonej w Pruszczu Gdańskim przy ul. Sikorskiego.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 1/125 o obszarze 0,3637 ha, obręb 0022, karta mapy 2, położoną w Pruszczu Gdańskim przy ul. Sikorskiego.

Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Gdańsku księga wieczysta GD1G/00083701/2.

Działka niezabudowana, nieogrodzona, teren płaski, kształt działki regularny, wielokątny, zbliżony do prostokąta. Nieruchomość położona na osiedlu Komarowo w Pruszczu Gdańskim, uzbrojenie terenu – sieć elektryczna. Działka objęta jest umowami dzierżawy, posadowione są na niej garaże blaszane stanowiące własność dzierżawców.

W celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej, zgodnie z decyzją podziałową, zostanie ustanowiona służebność drogowa przejazdu i przechodu na działkach nr 1/102 i 1/84 zapisanych
w KW GD1G/00083701/2.

Nieruchomość położona jest na obszarze który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwała Nr XLIX/490/2010 Rady Miasta Pruszcza Gdańskiego z dnia 09.11.2010 r. położona jest jako tereny o przewadze funkcji mieszkaniowej – zabudowa wielorodzinna. 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wyznaczony został do dnia 02.09.2016 r.   

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się dnia 10.11.2016 r. – zakończony wynikiem negatywnym

Drugi przetarg ustny nieograniczony odbył się dnia 14.02.2017 r. – zakończony wynikiem negatywnym

Cena wywoławcza:   490 000,00 zł                   Wadium:   49 000,00 zł

Cena nieruchomości jest podana w kwocie netto. Ewentualny nabywca zobowiązany jest do zapłaty należnego podatku VAT w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Sprzedawana nieruchomość nie jest obciążona żadnymi innymi prawami, roszczeniami i zobowiązaniami na rzecz osób trzecich. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym.

Przetarg odbędzie się dnia 05.06.2017 o godz. 1000w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 19, sala konferencyjna (III piętro).

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargach jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej, w nieprzekraczalnym terminie do 31.05.2017 r. przez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni w Banku Gospodarstwa Krajowego numer konta 54 1130 1121 0006 5589 8520 0008 . Za ostateczny termin wniesienia wadium uważa się dzień uznania rachunku bankowego Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne oraz osoby spełniające warunki wynikające z ustawy z dnia
08.07.2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 169 poz. 1418), osoby prawne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej. W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. nr 167 poz. 1758), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca powinien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów powołanej ustawy.

Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium,  jeżeli w terminie do dnia 31.05.2017 r. do godz. 15:30 zgłoszą w formie pisemnej uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia w ciągu 7 dni od wyznaczonego terminu podpisania aktu notarialnego kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy. O dotrzymaniu wyznaczonego terminu świadczy data wpływu w/w dokumentów do kancelarii Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni, pokój 20 (parter).

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przed rozpoczęciem przetargu przedstawić komisji przetargowej  w oryginałach:

 • osoba fizyczna - dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport);
 • pełnomocnik osoby fizycznej - dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport) oraz pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego;
 • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport) oraz aktualne (nie starsze niż trzy miesiące) zaświadczenie
  o prowadzeniu działalności gospodarczej. W przypadku
  osób fizycznych, które przystępując do przetargu
  w ramach spółki cywilnej, działają również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna ponadto zostać przedstawiona uchwała potwierdzająca zgodę wspólników na nabycie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników;
 • pełnomocnik osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport), pełnomocnictwo notarialne oraz aktualne (nie starsze niż trzy miesiące) zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez mocodawcę. W przypadku pełnomocników osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działają również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna ponadto zostać przedstawiona uchwała potwierdzająca zgodę wspólników na nabycie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników;
 • przedstawiciel bądź przedstawiciele osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS – dokument potwierdzający tożsamość przedstawiciela (dowód osobisty, paszport) oraz aktualny (nie starszy niż trzy miesiące) odpis z rejestru sądowego;
 • pełnomocnik osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS – dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport), pełnomocnictwo notarialne oraz aktualny (nie starszy niż trzy miesiące) odpis z rejestru sądowego;
 • w pozostałych przypadkach dokumenty świadczące zgodnie z obowiązującymi przepisami o reprezentowaniu osoby lub jednostki organizacyjnej uczestniczącej w przetargu oraz dokument potwierdzający tożsamość osoby przystępującej w jej imieniu do przetargu (dowód osobisty, paszport) - w przypadku pełnomocnika takiej osoby lub jednostki, również pełnomocnictwo notarialne.

Ponadto uczestnicy przetargu zobowiązani są przed rozpoczęciem przedstawić komisji przetargowej:

 • w przypadku osób, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 08.07.2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 169 poz. 1418): oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty z adnotacją właściwego wojewody o wybranej formie realizacji prawa do rekompensaty, w przypadku gdy nie korzystały ze zwolnienia z obowiązku wpłaty wadium, a także aktualne wypisy z rejestrów, o których mowa w art. 19 wyżej powołanej ustawy.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Oddział Regionalny AMW, w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości (podst. prawna art. 23 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 – o ochronie danych osobowych - tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 2135 z późn zm.) oraz że zapoznały się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu,
w tym ze stanem technicznym i nie wnoszą z tego tytułu oraz z tytułu ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu - żadnych zastrzeżeń.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest złożyć oświadczenie, iż zapoznał się z treścią pełnego ogłoszenia przetargowego oraz z warunkami przetargu, akceptuje je w całości bez zastrzeżeń.

Organizator przetargu zastrzega, że przysługuje mu prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów. Informacja

drukuj (Ustny przetarg nieograniczony)

« wstecz

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

 • http://pruszcz-gdanski.pl
  http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E