Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Ustny przetarg nieograniczony

Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni ogłasza kolejne ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Pruszczu Gdańskim przy ul. Sikorskiego.

POZYCJA 1

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 1/101 o obszarze 0,0878 ha, obręb 0022, karta mapy 2, położoną w Pruszczu Gdańskim przy ul. Sikorskiego.

Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Gdańsku księga wieczysta GD1G/00083701/2.

Działka niezabudowana, nieogrodzona, teren płaski, kształt działki regularny, wielokątny, zbliżony do trapezu. Nieruchomość położona na osiedlu Komarowo w Pruszczu Gdańskim, uzbrojenie terenu – sieć elektryczna. Dojazd o nieruchomości poprzez działki drogowe 1/102 i 1/84. Działka objęta jest umowami dzierżawy, posadowione są na niej garaże blaszane stanowiące własność dzierżawców.

Nieruchomość położona jest na obszarze który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwała Nr XLIX/490/2010 Rady Miasta Pruszcza Gdańskiego z dnia 09.11.2010 r. położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

Nieruchomość objęta jest umowami dzierżawy zawartymi na czas nieoznaczony. Nabywca wchodzi w prawa
i obowiązki Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni wobec dzierżawców.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wyznaczony został do dnia 16.08.2016 r. 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się dnia 23.09.2016 r. – zakończony wynikiem negatywnym 

Drugi przetarg ustny nieograniczony odbył się dnia 15.12.2016 r. – zakończony wynikiem negatywnym 

Kolejny przetarg ustny nieograniczony odbył się dnia 28.02.2017 r. – zakończony wynikiem negatywnym

Cena wywoławcza:   100  000,00 zł                       Wadium:   10 000,00 zł

POZYCJA 2

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 1/104 o obszarze 0,0247 ha, obręb 0022, karta mapy 2, położoną w Pruszczu Gdańskim przy ul. Sikorskiego.

Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Gdańsku księga wieczysta GD1G/00225304/7.

Działka niezabudowana, nieogrodzona, teren płaski, kształt działki regularny, wielokątny, zbliżony do prostokąta. Nieruchomość położona na osiedlu Komarowo w Pruszczu Gdańskim, uzbrojenie terenu – sieć elektryczna. Dojazd o nieruchomości poprzez działki drogowe 1/102 i 1/84. Działka objęta jest umowami dzierżawy, posadowione są na niej garaże blaszane stanowiące własność dzierżawców.

Nieruchomość położona jest na obszarze który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwała Nr XLIX/490/2010 Rady Miasta Pruszcza Gdańskiego z dnia 09.11.2010 r. położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

Nieruchomość objęta jest umowami dzierżawy zawartymi na czas nieoznaczony. Nabywca wchodzi w prawa i obowiązki Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni wobec dzierżawców.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wyznaczony został do dnia 16.08.2016 r.   

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się dnia 23.09.2016 r. – zakończony wynikiem negatywnym

Drugi przetarg ustny nieograniczony odbył się dnia 15.12.2016 r. – zakończony wynikiem negatywnym

Kolejny przetarg ustny nieograniczony odbył się dnia 28.02.2017 r. – zakończony wynikiem negatywnym

Cena wywoławcza:   36  000,00 zł                       Wadium:   3 600,00 zł

POZYCJA 3

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 1/105 o obszarze 0,0463 ha, obręb 0022, karta mapy 2, położoną w Pruszczu Gdańskim przy ul. Sikorskiego.

Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Gdańsku księga wieczysta GD1G/00225304/7.

Działka niezabudowana, nieogrodzona, teren płaski, kształt działki regularny, wielokątny, zbliżony do prostokąta. Nieruchomość położona na osiedlu Komarowo w Pruszczu Gdańskim, uzbrojenie terenu – sieć elektryczna. Dojazd o nieruchomości poprzez działki drogowe 1/102 i 1/84. Działka objęta jest umowami dzierżawy, posadowione są na niej garaże blaszane stanowiące własność dzierżawców.

Nieruchomość położona jest na obszarze który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwała Nr XLIX/490/2010 Rady Miasta Pruszcza Gdańskiego z dnia 09.11.2010 r. położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

Nieruchomość objęta jest umowami dzierżawy zawartymi na czas nieoznaczony. Nabywca wchodzi w prawa i obowiązki Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni wobec dzierżawców.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wyznaczony został do dnia 16.08.2016 r.   

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się dnia 23.09.2016 r. – zakończony wynikiem negatywnym

Drugi przetarg ustny nieograniczony odbył się dnia 15.12.2016 r. – zakończony wynikiem negatywnym

Kolejny przetarg ustny nieograniczony odbył się dnia 28.02.2017 r. – zakończony wynikiem negatywnym

Cena wywoławcza:   65  000,00 zł                       Wadium:   6 500,00 zł

POZYCJA 4

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 1/106 o obszarze 0,1554 ha, obręb 0022, karta mapy 2, położoną w Pruszczu Gdańskim przy ul. Sikorskiego.

Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Gdańsku księga wieczysta GD1G/00083701/2.

Działka niezabudowana, nieogrodzona, teren płaski, kształt działki nieregularny, wielokątny, zarośnięta. Nieruchomość położona na osiedlu Komarowo w Pruszczu Gdańskim, brak uzbrojenia terenu. Dojazd do nieruchomości poprzez działki drogowe 1/107 i 1/84.

Nieruchomość położona jest na obszarze który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwała Nr XLIX/490/2010 Rady Miasta Pruszcza Gdańskiego z dnia 09.11.2010 r. położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wyznaczony został do dnia 02.09.2016 r.   

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się dnia 11.10.2016 r. – zakończony wynikiem negatywnym

Drugi przetarg ustny nieograniczony odbył się dnia 15.12.2016 r. – zakończony wynikiem negatywnym

Kolejny przetarg ustny nieograniczony odbył się dnia 28.02.2017 r. – zakończony wynikiem negatywnym

Cena wywoławcza:   170  000,00 zł                       Wadium:   17 000,00 zł

Ceny nieruchomości są podane w kwotach netto. Ewentualny nabywca zobowiązany jest do zapłaty należnego podatku VAT w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Sprzedawane nieruchomości nie są obciążona żadnymi innymi prawami, roszczeniami i zobowiązaniami na rzecz osób trzecich. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne oraz osoby spełniające warunki wynikające z ustawy z dnia 08.07.2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 169 poz. 1418), osoby prawne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej. W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. nr 167 poz. 1758), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca powinien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów powołanej ustawy.

Przetargi odbędą się dnia 10.05.2017 r.  w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 19, sala konferencyjna (III piętro)

POZYCJA 1 – godz. 1000

POZYCJA 2 – godz. 1100

POZYCJA 3 – godz. 1200

POZYCJA 4 – godz. 1300

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargach jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej, w nieprzekraczalnym terminie do 05.05.2017 r. przez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni w Banku Gospodarstwa Krajowego numer konta 54 1130 1121 0006 5589 8520 0008 . Za ostateczny termin wniesienia wadium uważa się dzień uznania rachunku bankowego Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne oraz osoby spełniające warunki wynikające z ustawy z dnia 08.07.2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 169 poz. 1418), osoby prawne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej. W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. nr 167 poz. 1758), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca powinien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów powołanej ustawy.

Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium,  jeżeli w terminie do dnia 05.05.2017 r. do godz. 15:30 zgłoszą w formie pisemnej uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia w ciągu 7 dni od wyznaczonego terminu podpisania aktu notarialnego kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy. O dotrzymaniu wyznaczonego terminu świadczy data wpływu w/w dokumentów do kancelarii Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni, pokój 20 (parter).

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przed rozpoczęciem przetargu przedstawić komisji przetargowej  w oryginałach:

 • osoba fizyczna - dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport);
 • pełnomocnik osoby fizycznej - dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport) oraz pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego;
 • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport) oraz aktualne (nie starsze niż trzy miesiące) zaświadczenie
  o prowadzeniu działalności gospodarczej. W przypadku
  osób fizycznych, które przystępując do przetargu
  w ramach spółki cywilnej, działają również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna ponadto zostać przedstawiona uchwała potwierdzająca zgodę wspólników na nabycie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników;
 • pełnomocnik osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport), pełnomocnictwo notarialne oraz aktualne (nie starsze niż trzy miesiące) zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez mocodawcę. W przypadku pełnomocników osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działają również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna ponadto zostać przedstawiona uchwała potwierdzająca zgodę wspólników na nabycie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników;
 • przedstawiciel bądź przedstawiciele osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS – dokument potwierdzający tożsamość przedstawiciela (dowód osobisty, paszport) oraz aktualny (nie starszy niż trzy miesiące) odpis z rejestru sądowego;
 • pełnomocnik osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS – dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport), pełnomocnictwo notarialne oraz aktualny (nie starszy niż trzy miesiące) odpis z rejestru sądowego;
 • w pozostałych przypadkach dokumenty świadczące zgodnie z obowiązującymi przepisami o reprezentowaniu osoby lub jednostki organizacyjnej uczestniczącej w przetargu oraz dokument potwierdzający tożsamość osoby przystępującej w jej imieniu do przetargu (dowód osobisty, paszport) - w przypadku pełnomocnika takiej osoby lub jednostki, również pełnomocnictwo notarialne.

Ponadto uczestnicy przetargu zobowiązani są przed rozpoczęciem przedstawić komisji przetargowej:

 • w przypadku osób, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 08.07.2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 169 poz. 1418): oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty z adnotacją właściwego wojewody o wybranej formie realizacji prawa do rekompensaty, w przypadku gdy nie korzystały ze zwolnienia z obowiązku wpłaty wadium, a także aktualne wypisy z rejestrów, o których mowa w art. 19 wyżej powołanej ustawy.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Oddział Regionalny AMW, w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości (podst. prawna art. 23 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 – o ochronie danych osobowych - tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 2135 z późn zm.) oraz że zapoznały się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu,
w tym ze stanem technicznym i nie wnoszą z tego tytułu oraz z tytułu ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu - żadnych zastrzeżeń.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest złożyć oświadczenie, iż zapoznał się z treścią pełnego ogłoszenia przetargowego oraz z warunkami przetargu, akceptuje je w całości bez zastrzeżeń.

Organizator przetargu zastrzega, że przysługuje mu prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów. Informacja wraz z przyczyną odwołania przetargu zostanie podana w formie właściwej dla jego ogłoszenia.

Przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg, przekazując uczestnikom przetargu informacje,
o których mowa w § 13 pkt 1-4, 7 i 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 nr 207 poz. 2108 z późniejszymi zmianami) oraz podaje do wiadomości imiona i nazwiska albo nazwy lub firmy osób, które wpłaciły wadium lub zostały zwolnione z tego obowiązku zgodnie z § 5 rozporządzenia oraz zostały dopuszczone do przetargu;

 1. o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych;
 2. uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień;
 3. po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte;
 4. po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała;
 5. przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu lub żaden 
z uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą.

Wpłacone wadium zostanie zwrócone w wysokości nominalnej tym uczestnikom przetargu, którzy go nie wygrają, w terminie do trzech dni od dnia zamknięcia przetargu na konto wskazane przez oferenta lub - w razie braku takiego wskazania - na konto, z którego wadium zostało wpłacone na rachunek Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni.

Oferentowi, który przetarg wygra, wpłacone wadium zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Podpisanie protokołu z przetargu nastąpi w dniu zamknięcia przetargu. Sprzedający powiadomi wygrywającego przetarg o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu.

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest wpływ ceny nabycia nieruchomości na konto Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni nie później niż do wyznaczonego dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia umowy notarialnej i opłaty sądowe ponosi kupujący.

Nabywca nieruchomości może w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia przetargu wskazać wybranego przez siebie notariusza. Kancelaria wybranego notariusza winna znajdować się w Gdyni. W przypadku nie wskazania przez nabywcę kancelarii notarialnej oraz notariusza, Dyrektor Oddziału Regionalnego AMW w Gdyni, wskaże notariusza u którego zostanie zawarta umowa przenosząca własność lokalu.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Dział Gospodarki Nieruchomościami Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 19, I piętro pok. 110 tel. (58) 501-88-14, pok. 106 tel. (58) 690-87-21,(e-mail: gdynia@amw.com.pl).

Sprzedaż nieruchomości prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21.08.1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn., Dz. U. z 2016 poz. 2147 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 31.10.2014 poz. 1490 z późniejszymi zmianami).

Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości na swojej stronie internetowej (www.amw.com.pl).

drukuj (Ustny przetarg nieograniczony)

« wstecz

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

 • http://pruszcz-gdanski.pl
  http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E