Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI

Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. 2018.1716 z późn. zm.)

NIERUCHOMOŚCI PODLEGAJĄCE PRZEKSZTAŁCENIU

1. Przekształceniu podlegają jedynie nieruchomości zabudowane na cele mieszkaniowe tj. budynkami jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi.

2. Nieruchomości muszą spełniać dodatkowe wymagania nałożone przez ustawę, takie jak:

 • Co najmniej połowę lokali stanowią lokale mieszkalne – w przypadku budynków wielorodzinnych,
 • Na nieruchomości nie ma innych budynków i budowli, poza budynkami gospodarczymi, garażami i innymi obiektami lub urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

3. Jeżeli budynek mieszkalny zostanie oddany do użytkowania po dniu 1 stycznia 2019 roku, a nieruchomość spełnia pozostałe warunki ustawowe, prawo użytkowania wieczystego we własność przekształca się z dniem oddania tego budynku do użytkowania.

4. W przypadku gdy zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) wymagane jest zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, przekształcenie następuje z dniem, w którym to zezwolenie stało się ostateczne.

ZAŚWIADCZENIA O PRZEKSZTAŁCENIU

1. Zaświadczenie o przekształceniu otrzyma każdy użytkownik wieczysty nieruchomości spełniającej ustawowe warunki, z urzędu.

2. Zaświadczenie wydane będzie w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia i przesłane na adres wnioskodawcy aktualnie posiadany przez Urząd Miasta Pruszcz Gdański.

3. Zaświadczenie będzie przesłane do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych, który dokonuje z urzędu wpisu prawa własności gruntu oraz wpisu roszczenia o opłatę w księgach wieczystych. Za dodanie wpisu do księgi wieczystej, nie uiszcza się opłat sądowych.

4. Zaświadczenie może być wydane na wniosek:

a) w terminie 4 miesięcy licząc od dnia jego złożenia,

b) w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia wniosku uzasadnionego potrzebą dokonania czynności prawnej, której przedmiotem jest lokal lub potrzeba ustanowienia odrębnej własności lokalu.

Do w/w wniosków należy dołączyć potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonać w kasie urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Pruszcza Gdańskiego 94 8335 0003 0121 1827 2000 0007.

WYSOKOŚĆ I ZASADY WNOSZENIA OPŁAT ZA PRZEKSZTAŁCENIE

1. Opłaty za przekształcenie będą wnoszone przez okres 20 lat licząc od dnia przekształcenia, w terminie do 31 marca każdego roku z góry za dany rok. Ustawodawca przesunął termin płatności opłaty za rok 2019 do 29 lutego 2020 r., co oznacza, że dał właścicielowi prawo wyboru kiedy dokona wpłaty. W przypadku braku wpłaty w 2019 roku, należy liczyć się z koniecznością zapłaty w 2020 r. dwóch opłat rocznych tj. za rok 2019 jak i 2020.

2. Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia.

3. Na wniosek złożony nie później niż 14 dni przed dniem upływu terminu płatności właściwy organ może rozłożyć opłatę na raty lub ustalić inny termin jej wniesienia, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego.

4. Opłata może podlegać waloryzacji zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

5. Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić właściwemu organowi na piśmie zamiar jednorazowego jej uiszczenia w kwocie pozostałej do spłaty (opłata jednorazowa). Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu jej spłaty.

6. Po wniesieniu wszystkich opłat albo opłaty jednorazowej właściwy organ wydaje z urzędu, w terminie 30 dni od dnia wniesienia opłat albo opłaty jednorazowej, zaświadczenie o wniesieniu opłat albo opłaty jednorazowej, które właściciel gruntu załącza do wniosku o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej (Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk) wpisu roszczenia o opłatę. Informacja o pobieraniu opłaty za wykreślenie wpisu art. 7 ust. 10.

BONIFIKATA OD OPŁATY JEDNORAZOWEJ Z TYTUŁU PRZEKASZTAŁCENIA

1. W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie może zostać udzielona bonifikata. Uchwałą Nr IV/45/2019 z dnia 7 marca 2019 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 29 marca 2019 r. poz. 1585 określone zostały warunki udzielenia bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe.

2. Zgodnie z w/w Uchwałą Rady Miasta Pruszcza Gdańskiego  osoby fizyczne będące właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, które nie posiadają zaległości z tytułu dochodów Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański mogą skorzystać z 90 % bonifikaty. Opłatę jednorazową (liczoną z bonifikatą) należy wnieść w terminie 30 dni od dnia doręczenia informacji o jej wysokości.

WAŻNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Przepisy dotyczące przekształcenia stosuje się z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej w odniesieniu do przedsiębiorców, którymi mogą być np.:
 • Właściciele lokali użytkowych w budynkach mieszkalnych,
 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w domach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych, w tym lokalach spółdzielni mieszkaniowych o statusie odrębnej własności
 • Spółdzielnie mieszkaniowe w zakresie wynajmowanych lokali użytkowych,
 • Deweloperzy w zakresie mieszkań niesprzedanych.
 1. Udzielenie pomocy publicznej wymaga spełnienia warunków udzielenia pomocy de minimis.  Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy: 
 • wniosku o udzielenie pomocy, którego wzór określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311, ze zm.),
 • wszystkich zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o nie otrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 • sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy (sprawozdanie finansowe lub też rozliczenia roczne PIT) za okres 3 ostatnich lat obrotowych (rok bieżący oraz dwa go poprzedzające), sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości.
 1.  Ustalenie odpłatności za przekształcenie (określenie wysokości opłat przekształceniowych) stanowi pomoc de minimis. Wartością pomocy  jest różnica pomiędzy wartością rynkową gruntu a sumą opłat przekształceniowych. Za dzień udzielenia pomocy publicznej uznaje się dzień wydania zaświadczenia o przekształceniu.
 2. W przypadku, gdy nastąpi przekroczenie limitu pomocy de minimis wynoszącego 200.000 EURO, stosuje się dopłatę do wysokości wartości rynkowej nieruchomości. Wysokość dopłaty ustalana jest z urzędu w drodze decyzji administracyjnej.

DODATKOWA INFORMACJA TELEFONICZNA

Referat Gospodarki Terenami 58 775-99-46

« wstecz

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

 • http://pruszcz-gdanski.pl
  http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E