Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Wymagania dla przedsiębiorców

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 427/2009
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 2 czerwca 2009 r.

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

I. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości obowiązany jest spełnić następujące wymagania:

  • dotyczące wyposażenia technicznego, w tym pojazdów, pojemników i worków oraz bazy transportowej:

1. transportować odpady wyłącznie samochodami specjalistycznymi przystosowanymi do wywozu określonej kategorii odpadów, zabezpieczonymi przed pyleniem i rozwiewaniem odpadów,
2. oznakować środki transportu oraz kontenery, pojemniki i worki w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy,
3. dysponować miejscem mycia i dezynfekcji środków transportu oraz urządzeń do gromadzenia odpadów,
4. udokumentować gotowość odbioru odpadów wskazanych we wniosku przez zakład zagospodarowania odpadów,
5. spełniać wymagania wynikające z regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie, a w szczególności:

a) zawierać umowy na obsługę pojemników do zbiórki niesegregowanych odpadów komunalnych, dostosowując wielkość, ilość pojemników i częstotliwość wywozu (min. 1 raz/ tydzień) do ilości odpadów wytwarzanych przez 1 osobę, określonej w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański,
b) umożliwić segregację odpadów właścicielom nieruchomości poprzez ustawienie pojemników:
- do zbiórki odpadów biodegradowalnych, gdy z punktu gromadzenia odpadów obsługiwanego przez przedsiębiorcę korzysta minimum 100 osób,
- do selektywnej zbiórki odpadów: makulatury, szkła, tworzyw sztucznych dla każdych 300 obsługiwanych osób; jeżeli na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański liczba osób obsługiwanych przez danego przedsiębiorcę przekracza
300 i osoby te mieszkają na różnych ulicach, to dopuszcza się rozmieszczenie zestawów w porozumieniu z innym przedsiębiorcą przy zachowaniu zasady 1 zestaw pojemników na 300 osób w miejscu wcześniej uzgodnionym
z tutejszym urzędem,
c) zapewnić możliwość dostawy kontenerów i worków brezentowych do gromadzenia odpadów wielkogabarytowych oraz budowlanych i poremontowych,
d) zapewnić możliwość dostawy worków na odpady segregowane o poj. do 30 litrów w zabudowie jednorodzinnej,
e) posiadać możliwości selekcji odpadów zmieszanych w stopniu umożliwiającym osiąganie w kolejnych latach wskaźników odzysku i recyklingu w sytuacji, gdy selekcja przez właścicieli nieruchomości nie będzie realizowana w stopniu wystarczającym,
f) zapewnić możliwość realizacji zamówienia na wywóz odpadów wielkoga-barytowych w terminie 2 dni od dnia zgłoszenia,

6. dysponować punktem obsługi mieszkańców, czynnym w określonych godzinach w wyznaczone dni i wyposażonym w telefon stacjonarny o numerze tożsamym z numerem umieszczonym na pojemnikach, urządzeniach i pojazdach przedsiębiorcy; punkt obsługi będzie przyjmował zgłoszenia i udzielał wyjaśnień dotyczących zawieranych umów, obsługi pojemników i selekcji odpadów,
7. prowadzić indywidualne konta odnotowujące masę zebranych odpadów w punktach gromadzenia odpadów biodegradowalnych oraz w pojemnikach na makulaturę, szkło i tworzywa sztuczne, określonych w punkcie 5b,
8. prowadzić ewidencję:
a) wszystkich zebranych odpadów oraz odpadów gromadzonych selektywnie,
b) obowiązujących umów z właścicielami nieruchomości i przekazywać tutejszemu organowi wykaz tych umów w formie elektronicznej, w terminie do końca miesiąca następującego po upływie roku,
c) właścicieli nieruchomości, z którymi zawarto, rozwiązano lub zmieniono umowy na odbiór odpadów komunalnych i w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca przesłać w formie elektronicznej wykaz zawierający imię, nazwisko lub nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, datę zawarcia, zmiany lub rozwiązania umowy, liczbę i pojemność pojemników oraz częstotliwość odbioru odpadów,
d) odpadów odebranych z terenu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański i składać pisemnie do tutejszego organu w terminie do końca pierwszego miesiąca następującego po upływie roku informację zawierającą:
- masę poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w tym odpadów gromadzonych selektywnie oraz odpadów pozyskanych w systemie workowym,
- sposób zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów gromadzonych selektywnie,
- masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów,
- masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nieskładowanych na składowisku odpadów i sposobu ich zagospodarowania,
9. wystawiać właścicielom nieruchomości dowody świadczenia usług z uwzględnieniem rodzaju, ilości usuniętych odpadów oraz daty wykonania usługi,

  • dotyczące zabiegów sanitarnych i porządkowych:

1. świadczyć usługi w sposób niepowodujący zanieczyszczenia miejsc ładowania, tras przejazdu i miejsc odbioru, w przypadku powstania zanieczyszczeń w wyniku załadunku i transportu odpadów należy je natychmiast usunąć,
2. utrzymywać środki transportu, pojemniki i kontenery we właściwym stanie technicznym i sanitarnym (dezynfekcja pojemników powinna odbywać się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu w okresie od maja do września),
3. przedłożyć i uaktualniać w przypadku zmian, harmonogram odbioru odpadów gromadzonych selektywnie, uwzględniający ich odbiór z częstotliwością minimum 1 raz w tygodniu,
4. przedstawić tutejszemu organowi w terminie do 30 dni od daty otrzymania zezwolenia aktualny wykaz uzgodnionych z tutejszym urzędem oraz właścicielami nieruchomości miejsc, w których ustawiono pojemniki na odpady segregowane, o których mowa w punkcie 5b.

  • dotyczące miejsc odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych:

1. przekazywać zebrane odpady komunalne na podstawie umowy do niżej wymienionych zakładów:
a) Zakładu Utylizacyjnego Spółka z o.o. w Gdańsku,
b) Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Spółka z o.o. w Tczewie,
c) innych zakładów posiadających obiekty i instalacje do dalszego przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów zebranych selektywnie.

II. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości obowiązany jest złożyć wniosek, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) zawierający:

1. imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie oraz jego numer NIP,
2. określenie przedmiotu i obszaru działalności objętej zezwoleniem,
3. określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
4. informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
5. proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
6. określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia,
7. rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości,
8. określenie sposobu realizacji obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów,
9. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku: spółek cywilnych – umowę spółki, stowarzyszeń – statut stowarzyszenia,
10. dokumenty wskazujące osoby upoważnione do składania oświadczeń i podpisów w imieniu firmy, 
11. tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno-biurowe wraz z dokumentami wynikającymi z prawa budowlanego, przepisów sanitarnych i bhp, które dopuszczają dany obiekt do użytkowania,
12. dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania samochodami, pojemnikami, kontenerami (np. dowód zakupu, umowa dzierżawy, dowód rejestracyjny samochodu z ważnymi badaniami technicznymi),
13. dokumenty potwierdzające gotowość odbioru odpadów przez zakład unieszkodliwiania odpadów,
14. zezwolenie wydane przez właściwego starostę na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i/lub transportu odpadów,
15. zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
16. opłatę skarbową – w wysokości określonej w ustawie o opłacie skarbowej z dnia 8 grudnia 2006 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635, z późn. zm.).
17. sposób realizacji wymagań opisanych w części I.

drukuj (Wymagania dla przedsiębiorców)

« wstecz

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

  • http://pruszcz-gdanski.pl
    http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E