Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Informacja o zabezpieczeniach nowego dowodu osobistego

Od 2 marca 2015 r. można w Urzędzie Miasta Pruszcza Gdańskiego wyrobić nowy dowód osobisty. Nowy dokument tożsamości ma inny wzór. Są na nim też nowe zabezpieczenia, m.in. mikrodruki i specjalne farby. Dzięki temu znacznie trudniej jest go sfałszować.

Format i wymiary pozostały takie same jak dotychczas. Natomiast fotografia jest taka sama jak ta, która obowiązuje w paszportach. Nowe zabezpieczenia znajdą się m.in. w prawym górnym rogu awersu oraz lewym górnym rogu tyłu dokumentu. Jeśli spojrzymy na te elementy graficzne pod światło, to na obu stronach dowodu połączą się one w jedną całość i zobaczymy dwie litery: RP umieszczone w owalnym kształcie. Na nowym dokumencie jest też hologram zachodzący na fotografię.

Co ciekawe powierzchnia dowodu jest nierówna. Wszystko przez to, że nazwisko i data urodzenia posiadacza dowodu są grawerowane specjalną techniką, czyli są wypukłe. Co z tyłu? Przy górnej krawędzi rewersu znajdzie się kontur mapy Polski z literami RP. Jego kolor będzie się zmieniał w zależności od kąta, pod którym będziemy go obserwować.

Więcej informacji znajdą Państwo na ulotce informacyjnej poniżej:

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Załącznik
do zarządzenia Nr 559 / 2013
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 2 grudnia 2013 r.

 

OGŁOSZENIE Nr 2

z dnia 2 grudnia 2013 r.

 O OTWARTYM   KONKURSIE   OFERT

 

BURMISTRZ PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

o g ł a s z a

OTWARTY KONKURS OFERT 

na realizację w roku 2014 zadania publicznego z zakresu

Pomocy społecznej

 

1. Rodzaj zadania - Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób:

świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Miasta z zaburzeniami psychicznymi, dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia – autyzmu, które będą świadczone w miejscu ich zamieszkania.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2014 roku –114.500 zł.

3. Zasady przyznawania dotacji.

Warunkiem przyznania dotacji jest wybór oferty przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego, podpisanie umowy o powierzenie realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji.

4. Termin i warunki realizacji zadania:

1) termin realizacji zadania ustala się na okres nie dłuższy niż od 2 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.;

2) zadanie powinno być wykonane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową o powierzenie realizacji zadania oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

5. Miejsce i termin składania ofert.

Oferty na realizację zadania opisanego w pkt 1 należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 23 grudnia 2013 roku na adres: Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim, ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia z adnotacją „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Miasta z zaburzeniami psychicznymi, dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia – autyzmu, które będą świadczone w miejscu ich zamieszkania.”. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego. Zaleca się aby podmioty, które składają kilka ofert w różnych konkursach i dziedzinach, złożyły każdą ofertę w odrębnej kopercie. 

Oferta winna zostać sporządzona według wzoru oferty realizacji zadania publicznego stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) wraz z następującymi załącznikami:

1)  kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji;

2) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).

W przypadku złożenia kopii dokumentów wymienionych w pkt. 1 i 2 kopia musi zawierać klauzulę „za zgodność z oryginałem” wraz z czytelnym podpisem osoby upoważnionej do potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem, umieszczone na każdej stronie dokumentu.

6. Termin dokonania wyboru oferty, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

1) złożone oferty podlegają ocenie pod względem formalnym przez Referat Oświaty, Kultury i Sportu;

2) oceny merytorycznej ofert dokonuje komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego;

3) dokonując oceny merytorycznej ofert komisja konkursowa:

a) ocenia możliwości realizacji zadania przez organizację pozarządową,

b) ocenia spójność celu realizacji zadania określonego w ogłoszeniu oraz w ofercie z zakresem rzeczowym zadania, harmonogramem i kosztorysem,

c) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,

d) sprawdza oferty pod względem rachunkowym;przedstawiony w ofercie harmonogram powinien być rzetelny i realny;

4) przedstawiony w ofercie kosztorys powinien być rzetelny, celowy i miarodajny do okresu wykonywania zadania;

5) zadanie powinno być zgodne z Programem Współpracy Miasta Pruszcz Gdański z organizacjami pozarządowymi na rok 2014;

6) decyzję o wyborze podmiotu, któremu zostaną zlecone zadania podejmuje Burmistrz Pruszcza Gdańskiego, po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej do dnia 31.12.2013 r.;

7) Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zastrzega sobie możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu; w uzasadnionych przypadkach zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu;

8) wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Pruszcz Gdański, niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu; 

9) z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana  zostanie zawarta umowa o powierzenie realizacji zadania, wg ramowego wzoru umowy, określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

7. Zrealizowane przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański  w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju:

1) zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej  – Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Miasta z zaburzeniami psychicznymi, dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia -  autyzmu, które będą świadczone w miejscu ich zamieszkania w 2012 roku zostało zrealizowane za kwotę 119.195 zł;

2) zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej  – Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Miasta z zaburzeniami psychicznymi, dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia - autyzmu, które będą świadczone w miejscu ich zamieszkania w 2013 roku przewiduje się zrealizować za łączną kwotę 124.000 zł.

« wstecz

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

  • http://pruszcz-gdanski.pl
    http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E