Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

OGŁOSZENIE Nr 5

z dnia  8 stycznia 2014 r.

O OTWARTYM   KONKURSIE   OFERT

BURMISTRZ PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

o g ł a s z a

OTWARTY KONKURS OFERT 

na realizację w roku 2014 zadania publicznego z zakresu

Ochrony i promocji zdrowia w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi  i patologiom społecznym

 

1. Rodzaj zadania – Ochrona i promocja zdrowia w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i patologiom społecznym:

1.1 organizowanie czasu wolnego dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniami oraz członków ich rodzin w celu utrzymania abstynencji i przeciwdziałaniu patologiom społecznym;

1.2 organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży, podczas wakacji i ferii  zimowych, realizowanie  programów stanowiących alternatywę wobec picia alkoholu, używania narkotyków, palenia tytoniu, stosowania przemocy i innych niepokojących zjawisk społecznych;

1.3 organizowanie  pozaszkolnych programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców zagrożonych patologiami społecznymi, a także podejmowanie działań integracyjnych na rzecz środowiska lokalnego w celu promowania zdrowego stylu życia, bez uzależnień; 

1.4 udzielanie profesjonalnego poradnictwa telefonicznego mieszkańcom Miasta w trudnych sytuacjach życiowych;

1.5 organizowanie zajęć edukacyjnych skierowanych szczególnie do osób zagrożonych patologiami społecznymi;

1.6 organizowanie zajęć profilaktycznych mających  na celu wzrost poziomu umiejętności funkcjonalnych, podnoszenie  i  podtrzymywanie umiejętności nabytych oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, w szczególności skierowanych do osób nieradzących sobie w życiu oraz z zaburzeniami psychicznymi i funkcjami życiowymi w celu  wyrobienia w sobie nawyku zdrowego  stylu życia;

1.7 wspieranie działań w zakresie integracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji leczniczej, społecznej i zabiegowej, zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności, przeciwdziałaniu patologiom oraz stosowaniu przemocy  w rodzinach zagrożonych,

1.8 organizowanie programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży mających na celu utrwalanie prawidłowych wzorców stylu życia oraz zapobieganie chorobom i ich konsekwencjom.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2014 roku – 120.000 zł.

3. Zasady przyznawania dotacji.

Warunkiem przyznania dotacji jest wybór oferty przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego oraz podpisanie umowy o wsparcie realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Podmioty realizujące zadanie są zobowiązane wnieść finansowy wkład własny w wysokości minimum  5% wartości całego zadania lub wkład rzeczowy lub osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji).

4. Termin i warunki realizacji zadania:

1) termin realizacji zadania ustala się na okres nie dłuższy niż od 17 lutego 2014 r.  do 31 grudnia 2014 r.;
2) zadanie powinno być wykonane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową o wsparcie realizacji zadania oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

5. Miejsce i termin składania ofert.

Oferty na realizację zadania opisanego w pkt 1 należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 5 lutego 2014 roku na adres: Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim, ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia z adnotacją „Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu Ochrony i promocji zdrowia w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i patologiom społecznym”. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego. Zaleca się aby podmioty, które składają kilka ofert w różnych konkursach i dziedzinach, złożyły każdą ofertę w odrębnej kopercie. 

Oferta winna zostać sporządzona według wzoru oferty realizacji zadania publicznego stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) wraz z następującymi załącznikami:

1)   kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji;

2) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).

6. Termin dokonania wyboru oferty, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

1) złożone oferty podlegają ocenie pod względem formalnym przez Referat Spraw Społecznych;
2) oceny merytorycznej ofert dokonuje komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego;
3) dokonując oceny merytorycznej ofert komisja konkursowa:

a. ocenia możliwości realizacji zadania przez organizację pozarządową,
b. ocenia spójność celu realizacji zadania określonego w ogłoszeniu oraz w ofercie z zakresem rzeczowym zadania, harmonogramem i kosztorysem,
c. uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
d. sprawdza oferty pod względem rachunkowym;

4) decyzję o wyborze podmiotu, któremu zostaną zlecone zadania podejmuje Burmistrz Pruszcza Gdańskiego, po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej do dnia  14 lutego 2014 r.;
5) Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia konkursu; w uzasadnionych przypadkach zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu;
6) wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń, zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Pruszcz Gdański, niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu; 
7) z podmiotem,  którego   oferta   zostanie   wybrana  zawarta zostanie  umowa  o  wsparcie realizacji zadania,  wg ramowego wzoru umowy, określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

7. Zrealizowane przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański  w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju:

1) zadanie publiczne z zakresu Ochrony zdrowia – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Przeciwdziałanie patologiom społecznym w 2013 roku zostało zrealizowane za łączną kwotę 110.000 zł;
2) zadanie publiczne z zakresu Ochrony zdrowia – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Przeciwdziałanie patologiom społecznym w 2012 roku zostało zrealizowane za łączną kwotę 100.000 zł.

« wstecz

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

  • http://pruszcz-gdanski.pl
    http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E