Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I

Inwestycja dofinansowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Instytucja Zarządzająca Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Partnerstwo miast średnich pomorza i północnej wielkopolski na rzecz wdrażania e-usług

Celem projektu jest poprawa efektywności i wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 11 urzędach JST z województwa zachodnio-pomorskiego, pomorskiego i wielkopolskiego objętych wsparciem w obszarze: podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań poprawiających

Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) – partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

„Program ZIT I - Zintegrowana Inwestycja w Talenty I”

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 5.2.1. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy - mechanizm ZIT.

Wzmocnienie odporności regionu na zagrożenia powodziowe i susze poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w rejonie ulic Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego oraz osiedla Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim

Inwestycja dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego

Inwestycja dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi

Inwestycja dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016-2025

Projekt współfinansowany ze środków Funduszy Spójnosci w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z Budżetu Państwa.

Budowa targowiska miejskiego "Mój Rynek" w Pruszczu Gdańskim

Projekt finansowany z funduszy Unii Europejskiej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku

Projekt finansowany z funduszy Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Budowa krytej pływalni wraz z infrastrukturą techniczno - sportową na terenie Zespołu Szkół nr 4 przy ul.Kasprowicza 16 w Pruszczu Gdańskim.

Projekt finansowany w ramach inicjatywy Jessica w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego 2007-2013 oraz ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu

Craftland - Zachowanie dziedzictwa Regionu Południowego Bałtyku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013.

Budowa Obwodnicy Pruszcza Gdańskiego

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej.

Kompleksowa rewitalizacja historycznej zabudowy położonej w okolicy ul. Grunwaldzkiej 71 oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszczu Gdańskim

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, osi priorytetowej 8.Lokalna infrastruktura podstawowa.

Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 6 Turystyka i dziedzictwo kulturowe

Rekonstrukcja Faktorii Handlowej i Międzynarodowego Szlaku Bursztynowego z okresu rzymskiego w Pruszczu Gdańskim

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 6 Turystyka i dziedzictwo kulturowe.

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas – I-III w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdańsk

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Rekonstrukcja Szlaku Bursztynowego w Pruszczu Gdańskim wraz z nadaniem mu funkcji ścieżki dydaktycznej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 – Lokalna infrastruktura podstawowa, Działania 8.1. Lokalny potencjał rozwojowy, Poddziałania 8.1.2. Lokalna Infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy.

Rewitalizacja zabytków i promocja transgranicznych szlaków turystyki kulturowej obszaru południowego Bałtyku -CROSSBALT

Projekt współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach działania 2.2. priorytetu 2 Programu Inicjatyw Wspólnotowych INTERREG III A.

Udostępnienie Obszarów Chronionego Krajobrazu „Doliny Raduni” oraz „Żuław Gdańskich” dla turystyki kajakowej poprzez budowę infrastruktury turystycznej na rzece Raduni

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 6 Turystyka i dziedzictwo kulturowe.

Zwiększenie dostępu do obiektów turystyki kulturalnej w regionie przygranicznym Morza Bałtyckiego

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) realizowany jest w ramach działania 2.2. priorytetu 2 Programu Inicjatyw Wspólnotowych INTERREG III / Programu TACIS CBC.

Rekonstrukcja Międzynarodowego Szlaku Bursztynowego – etap I w Pruszczu Gdańskim

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Litwa-Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej Interreg III A / TACIS CBC oraz w ramach Programu Operacyjnego

Budowa zintegrowanego systemu informatycznego Urzędu Miasta Pruszcz Gdański

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działania 1.5 (rozbudowa społeczeństwa informatycznego).

Rozwój regionalny poprzez planowanie przestrzenne oraz znajomość logistyki i technologii informatycznych - LogOnBaltic

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach działania 2. Tworzenie zrównoważonych połączeń komunikacyjnych dla poprawy integracji przestrzennej Programu Inicjatyw Wspólnotowych INTERREG III B.

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim poprzez program stypendialny– etap III

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim – etap II

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim poprzez program stypendialny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Bałtycka Strefa Inwestycyjna w Pruszczu Gdańskim

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Program Phare.

Szlak bursztynowy przez Pruszcz i Żuławy

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, Program Phare.

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

  • http://pruszcz-gdanski.pl
    http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychSesja radyProjekty finansowane ze środków Unii EuropejskiejWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E