Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Wybierz język

Polski

Wyszukiwarka

Treść strony

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 250).

Zgodnie z art. 6m ww. ustawy właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do burmistrza deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ww. ustawy w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, w których ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu, w szczególności w zakresie złożenia deklaracji, obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.

Wymagane dokumenty

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczący nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy określa uchwała nr XXII/211/2016 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 lipca 2016 r. Druk przedmiotowej deklaracji do pobrania poniżej.

Załączniki do deklaracji:

  • pełnomocnictwo w przypadku udzielenia pełnomocnictwa,
  • kopia uchwały wspólnoty o wyborze zarządu w przypadku składania deklaracji przez osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną,
  • dokument potwierdzający zużycie wody na cele bytowe w ilości nie większej niż 4 m3 na osobę miesięcznie w przypadku zastosowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego jedno- lub dwuosobowego. Dokumentem takim mogą być w szczególności faktury za zużycie wody wystawione przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. w Pruszczu Gdańskim lub rozliczenia zużycia wody potwierdzone przez zarząd lub zarządcę nieruchomości wspólnej.

Termin składania deklaracji

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański w terminie:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,

2) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany powierzchni lokalu mieszkalnego.

Sprawy prowadzi

Referat Gospodarki Komunalnej przy ul. Krótkiej 4 w Pruszczu Gdańskim w godzinach pracy urzędu, pokój nr 2, tel.: (58) 775-99-88.

Miejsce składania dokumentów

Urząd Miasta Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański (sekretariat pokój nr 13, I piętro), tel.: (58) 775-99-21.

Informacje udzielane są przez pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej z siedzibą przy ul. Krótkiej 4 w Pruszczu Gdańskim (pokój nr 2),  tel.: (58) 775-99-88.
W tym miejscu istnieje również możliwość złożenia deklaracji.

Sposób i termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański nr 97 8335 0003 0121 1827 2000 0050 za każdy miesiąc z góry w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca.

Po złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaje nadany indywidualny numer rachunku bankowego. Od tego momentu zadeklarowaną opłatę wpłaca się na ten rachunek.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należną opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana w terminie do 15 dni od dnia, w którym złożono deklarację o zmianie.

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec, jednak nie wcześniej niż od lipca 2013 r.

Wysokość opłaty

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn powierzchni lokalu mieszkalnego oraz stawki opłaty określonej w uchwale nr XXVI/261/2012 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 31 grudnia 2012 r. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 0,59 zł miesięcznie za m2 powierzchni lokalu mieszkalnego przy obowiązku selektywnego zbierania odpadów przy czym maksymalna opłata wynosi 59 zł miesięcznie na lokal mieszkalny.

Zgodnie z uchwałą nr XXXII/313/2013 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 26 czerwca 2013 r. właściciele nieruchomości, na których prowadzone są jedno- lub dwuosobowe gospodarstwa domowe mogą wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego pod warunkiem, że odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz złożenia stosownej deklaracji i udokumentowania zużycia wody na cele bytowe w ilości nie większej niż 4 m3 na osobę miesięcznie, według stawek:

1) w zabudowie wielorodzinnej dla gospodarstwa jednoosobowego opłata wynosi 11 zł miesięcznie,

2) w zabudowie wielorodzinnej dla gospodarstwa dwuosobowego opłata wynosi 22 zł miesięcznie,

3) w zabudowie jednorodzinnej dla gospodarstwa jednoosobowego opłata wynosi 33 zł miesięcznie,

4) w zabudowie jednorodzinnej dla gospodarstwa dwuosobowego opłata wynosi 46 zł miesięcznie.

Druki można pobrać w Referacie Gospodarki Komunalnej przy ul. Krótkiej 4 w Pruszczu Gdańskim lub poniżej:

drukujdrukuj

Dane kontaktowe

URZĄD MIASTA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl

Mapa dojazdu

Fotokod

http://pruszcz-gdanski.pl
http://pruszcz-gdanski.pl

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone

fot. Sławomir Czalej

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
e-mapaMapa zasięgu WiFi1PogodaInformacje dla niesłyszącychWidget Gadu-Gadu

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E

baner toplayer
Faktoria Kultury 2017